Warunki zakupu

Ogólne warunki handlowe
Polityka prywatności
Ogólne warunki handlowe
Ogólne warunki handlowe

RegulaminUmowa zawarta na podstawie tego dokumentu nie jest rejestrowana (nie ma możliwości późniejszego wglądu, o zawarciu umowy świadczą dane zamówienia), powstaje w drodze deklaracji prawnej złożonej w sposób sugestywny, nie jest uważana za umowę pisemną, jest napisana w języku węgierskim i nie odnosi się do kodeksu postępowania. W razie pytań dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego, procesu składania zamówienia i dostawy jesteśmy do Państwa dyspozycji pod podanymi danymi kontaktowymi.

Zakres niniejszego Regulaminu obejmuje stosunki prawne w ramach serwisu internetowego Usługodawcy (https://zevoza.com) oraz jego subdomen.

 

Definicje:

Użytkownik:  Każda osoba fizyczna, prawna lub organizacja, która korzysta z usług Usługodawcy lub zawiera umowę z Usługodawcą.

Konsument:  Użytkownik dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego zawodem, samodzielnym wykonywaniem zawodu lub działalnością zawodową.

Przedsiębiorstwo:  Osoba działająca w zakresie swojego zawodu, samodzielnego wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej.

Usługodawca: Osoba fizyczna, prawna świadcząca usługi związane ze społeczeństwem informacyjnym lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, która świadczy usługi na rzecz Użytkownika, która zawiera z Użytkownikiem umowę.

 

1. DANE USŁUGODAWCY:

 

Nazwa usługodawcy: PEAK ADVISOR Kft.
Siedziba usługodawcy (a także miejsce rozpatrywania reklamacji): 1118 Budapeszt, Szent Adalbert tér 14.
Dane kontaktowe usługodawcy, regularnie używany „elektroniczny” adres e-mail do kontaktu z użytkownikami: hello.pl@zevoza.com
REGON/numer identyfikacyjny usługodawcy:
01 09 962373
NIP usługodawcy: 23369658-2-43
Nazwa organu rejestrującego / organu wydającego zezwolenia i numer licencji (jeśli dotyczy): SĄD METROPOLITALNY 1051 Budapeszt Nádor u. 28,
Numer telefonu usługodawcy to +36-1-773-3208
Język umowy: węgierski
Nazwa, adres, adres e-mail dostawcy usług hostingowych:
Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. 1118 Budapest Ugron G. u. 35. NIP: 24130493-2-43 Telefon: +36 1 445 0167, info@plex.hu

 

 

2. PODSTAWOWE POSTANOWIENIA:

 

2.1.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE, jak również do interpretacji niniejszego REGULAMINU stosuje się prawo węgierskie, w szczególności ustawa V z 2013 roku Kodeksu cywilnego („KC”) oraz niektóre zagadnienia dotyczące usług handlu elektronicznego oraz usług związanych z społeczeństwem informacyjnym CVIII z 2001 roku (Ustawa o handlu elektronicznym) Ustawa i 45/2014 o szczegółowych zasadach umów między konsumentem a przedsiębiorcą. (II.26.) do przepisów Rozporządzenia Rządu. Produkty specjalne podlegają odpowiednim przepisom prawa branżowego. Do stron stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy odpowiedniego ustawodawstwa bez szczególnych zastrzeżeń.

 

2.2.    Niniejszy REGULAMIN obowiązuje od dnia 10 maja 2022 roku i obowiązuje do czasu jego uchylenia. Usługodawca opublikuje zmiany REGULAMINU na stronie internetowej oraz poinformuje zarejestrowanych i/lub zakupionych wcześniej Użytkowników o zmianie drogą e-mailową. Zmiany nie mają wpływu na umowy zawarte wcześniej, tj. zmiany nie działają wstecz.

 

2.3.    Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące serwisu, jego części i treści w nim występujących, a także rozpowszechniania serwisu. Pobieranie, elektroniczne przechowywanie, przetwarzanie i sprzedaż treści znajdujących się w Serwisie lub jakiejkolwiek jego części jest zabronione bez pisemnej zgody Usługodawcy. 

 

2.4.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż i zakup produktów opublikowanych na innych stronach internetowych, które nie są połączone z Usługodawcą i nie są obsługiwane przez Usługodawcę. 

 

 

3. REJESTRACJA / ZAKUP

 

3.1.    Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich, prawdziwych danych w trakcie składania zapytania o usługę/zamówienia/abonamentu. W przypadku podania w trakcie przyjmowania zgłoszenia/zamówienia/subskrypcji nieprawdziwych danych lub informacji, które można powiązać z inną osobą, zawarta umowa elektroniczna staje się nieważna lub kryje w sobie inną umowę, prawa i obowiązki stron muszą być oceniane na podstawie ukrytej umowy. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku korzystania przez Użytkownika z jego usług w imieniu innej osoby, danymi innej osoby.

 

3.2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy lub błędy, których przyczyną mogą być błędnie i/lub niedokładnie podane przez Użytkownika dane. Usługodawca informuje jednak Użytkowników, że po konsultacji z Użytkownikiem i jednoznacznej identyfikacji, błędnie wprowadzone dane mogą zostać skorygowane w zamówieniu, tak aby nie utrudniać wystawienia faktury i dostawy.  

 

3.3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zagubienia przez Użytkownika hasła lub udostępnienia go osobom nieupoważnionym z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy (jeżeli w serwisie dokonana jest rejestracja).

 

 

4. PRODUKTY DOSTĘPNE DO ZAKUPU, ZAKRES USŁUG I CENY

 

4.1.    Wyświetlane produkty można zamówić online (w niektórych przypadkach telefonicznie) ze sklepu internetowego. Ceny podane przy produktach są cenami brutto (zawierają więc podatek VAT obowiązujący w danym kraju, ale nie zawierają opłat związanych z dostawą i płatnością. Nie będą naliczane osobne koszty opakowania.

 

4.2.    W sklepie internetowym Usługodawca wyświetla nazwę i opis produktu w szczegółowy sposób, a także wyświetla zdjęcia produktów (o ile jest to możliwe). 

 

4.3.    W przypadku wprowadzenia ceny promocyjnej Usługodawca szczegółowo poinformuje Użytkowników o promocji i dokładnym czasie jej trwania. Usługodawca ustalając ceny promocyjne działa zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami wspólnego Rozporządzenia Ministerstwo Rozwoju Narodowego i Gospodarki - Ministerstwo Spraw Społecznych i Pracy nr 4/2009. (I.30.) w sprawie szczegółowych zasad podawania ceny sprzedaży i ceny jednostkowej produktów, a także opłaty za usługi.

 

4.4.   Jeżeli pomimo wszelkiej staranności Usługodawcy w Sklepie Internetowym pojawi się błędna cena, Usługodawca nie ma obowiązku potwierdzenia zamówienia z błędną ceną, lecz ma możliwość odrzucenia oferty i może zaproponować potwierdzenie prawidłową cenę, wiedząc, że Użytkownik ma prawo odrzucić zmodyfikowaną ofertę. Przez błędną cenę rozumiemy cenę, po której przedsiębiorca nie ma umownej woli zawarcia umowy. Na podstawie ustawy V z 2013 roku Kodeks cywilny (KC.) umowa powstaje poprzez wzajemne i zgodne wyrażenie woli stron. Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia co do warunków umowy, czyli nie ma oświadczenia wyrażającego wspólnie i jednomyślnie wolę stron, wówczas nie można mówić o skutecznie zawartej umowie, z której wynikają prawa i obowiązki.

 


5. PROCES ZAMÓWIENIA

 

5.1.    Po dokonaniu rejestracji użytkownik loguje się do sklepu internetowego/lub może rozpocząć zakupy bez rejestracji.

 

5.2.    Użytkownik ustala ilość produktu lub produktów do zakupu.

 

5.3.    Użytkownik umieszcza wybrane produkty w koszyku. Użytkownik może w każdej chwili zapoznać się z zawartością koszyka klikając w ikonę „koszyk”.

 

5.4.    Jeśli nie chcesz dokupować dodatkowego produktu, sprawdź ilość produktu, który chcesz kupić. Możesz usunąć zawartość koszyka klikając ikonę „usuń - X”. Aby sfinalizować ilość, Użytkownik klika ikonę „aktualizuj”.

 

5.5.    Użytkownik podaje adres dostawy, a następnie sposób dostawy/płatności, którego rodzaje są następujące:

 

5.5.1.    Metody Płatności:

 

Płatność gotówką przy odbiorze: W przypadku dostarczenia zamówionego produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do punktu odbioru, Użytkownik ma możliwość zapłaty całej kwoty zamówienia kurierowi lub w punkcie odbioru przesyłki gotówką lub przelewem kartą bankową przy odbiorze zamówionego produktu (produktów).

 

Przelewem bankowym: Użytkownik ma obowiązek w ciągu 3 dni przelać wartość zamówionych produktów na rachunek bankowy podany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy, Użytkownik jest uprawniony do otrzymania produktu(ów) w sposób przez niego określony. 

 

Online kartą bankową: Użytkownik ma możliwość zapłaty całej wartości zamówienia online kartą bankową za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności dostawcy usług finansowych, z którego korzysta Usługodawca. 

 

Płatność kartą bankową w Barion:

Płatności online kartą bankową realizowane są za pośrednictwem systemu Barion. Dane karty bankowej nie dotrą do sprzedawcy. Barion Payment Zrt. świadcząca usługę jest instytucją pod nadzorem Magyar Nemzeti Bank, numer licencji: H-EN-I-1064/2013.

5.5.2.    Koszt dostawy (kwota brutto):

 

Mała paczka (paczki poniżej około 2 kg)

0 PLN

Średnia paczka (paczki o wadze od około 2 do 10 kg)

0 PLN

Paczka duża (paczki powyżej 10 kg)

0 PLN

 

5.6.   Ostateczna kwota do zapłaty obejmuje wszystkie koszty na podstawie podsumowania zamówienia i listu potwierdzającego. Na podstawie § 6:127. Kodeksu cywilnego użytkownik ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia, czy jakość i ilość zamówionego(-ych) towaru(-ów) jest odpowiednia. Dostawa towaru odbywa się w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. 

 

5.7.    Po wprowadzeniu danych Użytkownik może wysłać swoje zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie”, ale przedtem może jeszcze raz sprawdzić wprowadzone dane, przesłać komentarz do zamówienia lub wysłać do nas e-mail jeżeli ma inne życzenia związane z zamówieniem.

 

5.8.    Składając zamówienie, użytkownik potwierdza, że ​​jego obowiązek zapłaty powstaje zgodnie z § 15 i innymi warunkami (np. § 20) Rozporządzenia Rządu 45/2014. (II.26.).

 

5.9.    Korekta błędów we wprowadzaniu danych: Przed zamknięciem procesu zamówienia użytkownik zawsze może wrócić do poprzedniego etapu, w którym może poprawić wprowadzone dane. Szczegółowo: W trakcie składania zamówienia istnieje możliwość przeglądania i modyfikowania zawartości koszyka, jeżeli w koszyku nie znajduje się ilość do zamówienia, Użytkownik może w polu wprowadzania danych wpisać numer zamawianej ilości kolumnę ilość, a następnie naciśnij przycisk „aktualizuj”. Jeżeli Użytkownik chce usunąć produkty znajdujące się w koszyku, należy kliknąć przycisk „X” „usuń”. W trakcie składania zamówienia Użytkownik zawsze ma możliwość poprawienia/usunięcia wprowadzonych danych. 

 

5.10.    Po wysłaniu zamówienia użytkownik otrzyma potwierdzenie e-mailem. Jeżeli potwierdzenie to nie zostanie otrzymane przez Użytkownika w przewidywanym terminie, zależnym od charakteru usługi, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od wysłania zamówienia Użytkownika, Użytkownik zostanie zwolniony z obowiązku złożenia oferty lub zobowiązania umownego. Zamówienie i jego potwierdzenie uważa się za otrzymane przez Usługodawcę lub Użytkownika z chwilą udostępnienia mu zamówienia. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za potwierdzenie: w przypadku nieotrzymania potwierdzenia w terminie na skutek wpisania przez Użytkownika podczas rejestracji błędnego adresu e-mail lub nie odebrania wiadomości ze względu na zapełnienie miejsca na koncie.

 

5.11.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że potwierdzenie opisane w poprzednim punkcie jest jedynie potwierdzeniem automatycznym i nie powoduje zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie, gdy Usługodawca powiadomi Użytkownika w nowej wiadomości e-mail o szczegółach zamówienia i przewidywanej jego realizacji, po automatycznym potwierdzeniu, o którym mowa w punkcie poprzednim.
 

 

6. PRZETWARZANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

6.1.    Zamówienia realizowane są w dni robocze, w godzinach pracy, według kolejności wpływu. Istnieje także możliwość złożenia zamówienia poza godzinami oznaczonymi jako realizacja zamówienia, jeżeli nastąpi to po godzinach pracy, realizacja zamówienia nastąpi następnego dnia roboczego. Dział obsługi klienta usługodawcy zawsze potwierdzi drogą elektroniczną, kiedy będzie mógł zrealizować Twoje zamówienie. 

 

6.2.    Ogólny termin wykonania zamówienia w ciągu 1-3 dni roboczych od zawarcia umowy. 

 

6.3.    Na podstawie umowy sprzedaży Usługodawca zobowiązany jest przenieść własność produktu, a Użytkownik ma obowiązek zapłacić cenę zakupu i odebrać produkt.

 

6.4.    Jeżeli sprzedawcą jest przedsiębiorca, a kupującym konsument, sprzedający zobowiązuje się dostarczyć produkt kupującemu, niebezpieczeństwo szkody przechodzi na kupującego z chwilą objęcia produktu przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią w posiadanie produktu. Ryzyko uszkodzenia przechodzi na kupującego z chwilą wydania przewoźnikowi, jeżeli przewoźnik został zamówiony przez kupującego, pod warunkiem, że przewoźnik nie był polecany przez sprzedającego.

 

6.5.    W przypadku zwłoki Usługodawcy, Użytkownik ma prawo wyznaczyć „termin dodatkowy”. Jeżeli sprzedawca nie wykona świadczenia w dodatkowym terminie, kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

 

6.6.    Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku, gdy


a) Usługodawca odmówił wykonania umowy; lub

b) zgodnie z umową stron lub ze względu na rozpoznawalny cel usługi umowa powinna była zostać wykonana w określonym terminie wykonania - (a nie w innym terminie).

 

6.7.    Jeżeli Usługodawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków wynikających z umowy z powodu braku określonego w umowie towaru, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Użytkownika i niezwłocznie zwrócić Użytkownikowi wpłaconą kwotę, a Usługodawca ma także obowiązek zadbać o skorzystanie przez Użytkownika z innych środków prawnych w przypadku nienależytego wykonania.

 

6.8.    Usługodawca zwraca uwagę Użytkowników na fakt, że jeżeli Użytkownik nie przyjmie dostawy zamówionego(-ych) produktu(ów) zrealizowanego(-ych) zgodnie z umową (niezależnie od sposobu płatności), dopuścił się naruszenia umowy, dokładnie zgodnie z art. 6:156 § ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

 

Oznacza to, że Usługodawca, kierując się zasadami postępowania bez zamówienia – w przypadku gdy Konsument nie zgłosi zamiaru odstąpienia od umowy (i nie złoży oświadczenia, czy chce otrzymać zamówiony(-e) produkt(y)) – przechowywanie związanego z normalnym kosztem produktu(ów) i kosztem dostawy (jeśli pobierana jest opłata za pobraniem) (podróż w obie strony) obciąży Konsumenta.

 

Usługodawca zwraca uwagę Użytkowników na fakt, że w celu wyegzekwowania naszych roszczeń prawnych powstałych w ten sposób korzysta z pomocy swoich prawników, w związku z czym poniesienie innych kosztów (prawnych) wynikających z naruszenia umowy (m.in. opłaty za procedurę polecenia zapłaty) ponosi również Użytkownik.

 

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA

 

7.1.    Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz Rozporządzenia Rządu nr 45/2014 (II.26.) w sprawie szczegółowych zasad umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

 

 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia

 

 1. a) w przypadku umowy sprzedaży produktu
 2. aa) do produktu,
 3. ab) przy zakupie i sprzedaży kilku produktów, jeżeli każdy produkt jest dostarczany w innym czasie, do ostatniego dostarczonego produktu,
 4. ac) w przypadku towaru składającego się z kilku partii lub sztuk, ostatnia dostarczona partia lub sztuka,
 5. ad) jeżeli produkt musi być dostarczany regularnie w określonym terminie, pierwsza usługa,

może zostać wykonana w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 

Jeżeli Usługodawca nie zastosuje się do tej informacji, 30-dniowy termin na odstąpienie od umowy zostanie przedłużony o dwanaście miesięcy. Jeżeli Usługodawca udzieli informacji po upływie 30 dni od dnia otrzymania produktu lub dnia zawarcia umowy, ale przed upływem 12 miesięcy, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia przekazania tej informacji.

 

7.2. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy składając jednoznaczne oświadczenie w tej sprawie lub za pomocą wzoru oświadczenia określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rządu nr 45/2014 (II.26).

 

7.3. Termin do odstąpienia od umowy upływa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik otrzymała produkt.

 

7.4. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy także w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem otrzymania produktu.

 

7.5. Koszt zwrotu produktu ponosi Konsument, Usługodawca nie zobowiązał się ponieść tego kosztu.

 

7.6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument nie zostanie obciążony żadnymi kosztami innymi niż koszt zwrotu produktu.

 

7.7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku produktu nieprefabrykowanego, który został wyprodukowany według instrukcji Konsumenta lub na jego wyraźne życzenie, a także w przypadku produktu, który był wyraźnie dostosowany do potrzeb Konsumenta.

 

7.8. Konsument nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy także:

 

 1. w przypadku umowy o świadczenie usługi, po spełnieniu całości usługi, jeżeli przedsiębiorca przystąpił do świadczenia za wyraźną, uprzednią zgodą Konsumenta, a Konsument przyjął do wiadomości, że traci prawo do odstąpienia od umowy po zakończeniu całości usługi;
 2. w odniesieniu do produktu lub usługi, której cena lub opłata uzależniona jest od ewentualnych wahań na rynku pieniężnym, na które spółka nie ma wpływu nawet w okresie do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy;
 3. w sprawie produktu łatwo psującego się lub produktu, który przez krótki czas zachowuje swoją jakość;
 4. w przypadku Produktu w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu po dostarczeniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę;
 5. w odniesieniu do Produktu, który po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie zmieszany z innym Produktem;
 6. w odniesieniu do napoju alkoholowego, którego rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych w sposób niezależny od Spółki, a którego cena została uzgodniona przez strony przy zawarciu umowy sprzedaży, a wykonanie umowy następuje dopiero po trzydziestym dniu od zawarcia umowy;
 7. w przypadku umowy handlowej, w której przedsiębiorca udaje się do Konsumenta na jego wyraźne żądanie w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 8. w zakresie sprzedaży i zakupu nagrań audio i wideo w zapieczętowanych opakowaniach oraz kopii programów komputerowych, jeżeli Konsument otworzył opakowanie po przekazaniu;
 9. w odniesieniu do dzienników, czasopism i periodyków, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 10. w przypadku umów zawieranych w drodze aukcji publicznej;
 11. z wyjątkiem usług mieszkaniowych, w przypadku umowy o świadczenie zakwaterowania, transportu, najmu samochodu, cateringu lub usługi związanej ze spędzaniem czasu wolnego, jeżeli w umowie uzgodniono termin lub termin wykonania;
 12. w zakresie treści danych cyfrowych zapisanych na niematerialnym nośniku danych, jeżeli świadczenie działalności gospodarczej rozpoczęło się za wyraźną, uprzednią zgodą Konsumenta, a Konsument jednocześnie za tą zgodą oświadczył, że utraci prawo do prawa odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia.

 

7.9.    Usługodawca zgodnie z umową zawartą pomiędzy stronami zdalnie, zwróci konsumentowi pełną kwotę zapłaconą tytułem odszkodowania niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu od umowy, w tym koszty poniesione w związku z wykonaniem. Jednocześnie Usługodawcy przysługuje prawo zatrzymania.

 

7.10.  Usługodawca przy dokonaniu zwrotu używa sposobu płatności identycznego ze sposobem płatności użytym w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na użycie innego sposobu płatności; w związku z zastosowaniem tej formy zwrotu Konsument nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

7.11. Konsument ma obowiązek zwrócić towar bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wysłania Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub dostarczyć go na adres Usługodawcy.

 

7.12. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni.

 

7.13. Konsument dochowuje terminu, jeżeli zwróci lub przekaże Produkt(y) przed upływem terminu 30 dni. Zwrot uważa się za dokonany w terminie, jeżeli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu.

 

7.14. Konsument ponosi jedynie bezpośredni koszt zwrotu produktu.

 

7.15. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

 

7.16. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu towaru lub Konsument nie przedstawił dowodu, że je odesłał: należy wziąć pod uwagę wcześniejszą z dwóch dat.

 

7.17. Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, może to zgłosić pisemnie (albo za pomocą załączonego oświadczenia), telefonicznie lub nawet osobiście u jednej z osób kontaktowych Usługodawcy. W przypadku pisemnego zgłoszenia drogą pocztową, bierzemy pod uwagę czas nadania. a w przypadku zgłoszenia telefonicznego, czas zgłoszenia telefonicznego. Konsument może zwrócić zamówiony produkt Usługodawcy drogą pocztową, osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

7.18. Konsument odpowiada tylko za utratę wartości wynikającą z używania wykraczającego poza konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania produktu. 

 

7.19.  Rozporządzenie Rządu nr 45/2014 (II.26.) w sprawie szczegółowych zasad zawierania umów między konsumentami a przedsiębiorcami dostępne jest tutaj.

 

7.20.  Dyrektywa 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady jest dostępna tutaj.

 

7.21.  Konsument może kontaktować się z Usługodawcą także w innych sprawach reklamacyjnych na dane kontaktowe podane w niniejszym Regulaminie.

 

7.24. (Dotyczy sytuacji, gdy Usługodawca oprócz sprzedaży świadczy także usługę.) Jeżeli Konsument odstąpi od umowy zawartej pomiędzy stronami po rozpoczęciu jej świadczenia. Jest zobowiązany do zapłaty spółce wynagrodzenia proporcjonalnego do wykonanej usługi do czasu powiadomienia spółki o wypowiedzeniu. Kwotę do zapłaty proporcjonalnie przez Konsumenta ustala się na podstawie całkowitej kwoty świadczenia ustalonego w umowie powiększonej o podatek. Jeżeli Konsument wykaże, że ustalona w ten sposób łączna kwota jest nadmiernie wysoka, proporcjonalną kwotę należy obliczyć w oparciu o wartość rynkową usług wykonanych do dnia rozwiązania umowy.

 

7.25. Procedura skorzystania z prawa odstąpienia od umowy:

 

7.25.1. Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien zgłosić chęć odstąpienia za pośrednictwem danych kontaktowych Usługodawcy.

 

7.25.2. Konsument korzysta z prawa odstąpienia od umowy w terminie, jeżeli wyśle ​​oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem 30 dnia od dnia otrzymania produktu. W przypadku rezygnacji w formie pisemnej wystarczy w terminie 30 dni przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku zawiadomienia drogą pocztową uwzględnia się datę nadania, w przypadku zawiadomienia drogą elektroniczną - godzinę wysłania wiadomości.

 

7.25.3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić zamówiony produkt na adres Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy albo przekazać go Usługodawcy. Termin uznaje się za zachowany, jeśli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni (a zatem nie musi on dotrzeć w ciągu 14 dni). Klient ponosi koszty powstałe w związku ze zwrotem towaru w związku z skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy. 

 

7.25.4. Usługodawca nie jest jednak zobowiązany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę. Konsument korzysta z prawa odstąpienia od umowy także w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia otrzymania produktu.

 

7.25.5. Przy zakupie i sprzedaży kilku produktów, jeżeli poszczególne produkty są dostarczane w różnym czasie, kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniego dostarczonego produktu lub produktu składającego się z kilku pozycji lub sztuk.

 

 

8. GWARANCJA

 

Wadliwa realizacja

Usługodawca wykonuje usługę nieprawidłowo, jeżeli w momencie jej świadczenia nie spełnia wymogów jakościowych określonych w umowie lub przepisach. Usługodawca nie działa nieprawidłowo, jeżeli uprawniony wiedział o błędzie w chwili zawarcia umowy lub powinien był wiedzieć o błędzie w chwili zawarcia umowy.

W umowie pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą postanowienie odbiegające od postanowień niniejszego rozdziału dotyczących rękojmi dodatkowej i gwarancji na niekorzyść konsumenta jest nieważne.

Uprawnienia wielokrotne z tytułu rękojmi przysługują wyłącznie Użytkownikom, którzy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego są konsumentami.

Użytkownik będący przedsiębiorcą: osoba działająca w zakresie swojego zawodu, samodzielnego wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej.

 

Rękojmia za wady

8.1.    W jakich przypadkach Użytkownik może skorzystać z rękojmi za wady?

W przypadku nienależytego wykonania przez Usługodawcę, Użytkownik może dochodzić wobec Usługodawcy roszczeń z tytułu rękojmi z tytułu wad na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

8.2.    Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikowi w związku z roszczeniem z tytułu rękojmi za wady? 

Użytkownik – zgodnie ze swoim wyborem – może skorzystać z następujących roszczeń z tytułu rękojmi za wady: może żądać naprawy albo wymiany, chyba że spełnienie wybranego przez Użytkownika żądania jest niemożliwe albo wiązałoby się z nieproporcjonalnymi dodatkowymi kosztami dla firmy w porównaniu do realizacji innego żądania. Jeśli nie zażądał naprawy lub wymiany, lub nie może o to poprosić, w takim przypadku może ubiegać się o proporcjonalne odszkodowanie lub – w ostatnim przypadku – może również odstąpić od umowy. Można przenieść uprawnienia z wybranej gwarancji za wady na inną, jednak koszt przeniesienia ponosi Użytkownik, chyba że było to uzasadnione lub firma podała ku temu powód. 

 

Konsument ma także prawo – stosownie do wagi naruszenia umowy – żądać proporcjonalnej wypłaty odszkodowania albo odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli

 1. a) przedsiębiorca nie dokonał naprawy lub wymiany albo wykonał, ale częściowo lub całkowicie nie dokonał naprawy i przywrócenia do stanu pierwotnego lub odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
 2. b) wystąpił powtarzający się błąd wykonania, mimo że przedsiębiorca podejmował wysiłki, aby towar był zgodny z umową;
 3. c) błąd w wykonaniu jest na tyle poważny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub natychmiastowe rozwiązanie umowy sprzedaży; lub
 4. d) przedsiębiorca nie podjął się doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub z okoliczności wynika, że ​​przedsiębiorca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym terminie lub bez istotnej szkody dla interesów Konsumenta.

 

Jeżeli Konsument chce odstąpić od umowy sprzedaży, powołując się na wadliwe wykonanie, na przedsiębiorcy spoczywa ciężar udowodnienia, że ​​wada jest nieistotna.

Konsument ma prawo wstrzymać pozostałą część ceny zakupu – w zależności od wagi naruszenia umowy – w całości lub w części, do czasu spełnienia przez przedsiębiorcę swoich obowiązków związanych ze zgodnością świadczenia z umową i wadliwym wykonaniem.

Rozsądny termin naprawy lub wymiany towaru liczy się od chwili, gdy Konsument poinformował firmę o wadzie.

Konsument ma obowiązek udostępnić towar Firmie w celu dokonania naprawy lub wymiany.

W przypadku umowy pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, przedsiębiorca musi na własny koszt zapewnić zwrot wymienianego towaru. Jeżeli naprawa lub wymiana wymaga usunięcia towaru, który ze względu na charakter i przeznaczenie towaru został oddany do użytku zanim wada stała się stwierdzona, wówczas obowiązek naprawy lub wymiany obejmuje usunięcie towaru niezgodnego z umową oraz towar zastępczy lub naprawiony, dostarczony w ramach wymiany, złożenie lub poniesienie kosztów usunięcia lub uruchomienia.

 

Kompensacja odszkodowania jest proporcjonalna, jeżeli jego wysokość jest równa różnicy pomiędzy wartością towaru, który Konsumentowi przysługuje w ramach wykonania umowy, a wartością towaru faktycznie otrzymanego przez Konsumenta.

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane poprzez złożenie do przedsiębiorcy oświadczenia prawnego wyrażającego decyzję o odstąpieniu od umowy.

 

Jeżeli wadliwe wykonanie dotyczy tylko określonej części towaru dostarczonego w ramach umowy sprzedaży i w stosunku do niego zachodzą przesłanki skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży tylko w odniesieniu do towaru wadliwego, ale także w odniesieniu do wszelkich innych towarów nabytych wraz z nimi, może od niej odstąpić, jeżeli nie można zasadnie oczekiwać od Konsumenta, że ​​zatrzyma wyłącznie towar zgodny z umową.

 

Jeżeli Konsument odstąpi od umowy sprzedaży w całości lub w zakresie części towaru dostarczonego w ramach umowy sprzedaży, wówczas

 

 1. a) Konsument ma obowiązek zwrócić reklamowany towar firmie na koszt firmy; i
 2. b) firma ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Konsumentowi zapłaconą cenę zakupu danego towaru, niezwłocznie po otrzymaniu towaru lub zaświadczenia potwierdzającego zwrot towaru.

 

8.3.    Jaki jest termin dochodzenia przez Użytkownika roszczeń z tytułu rękojmi za wady? 

Użytkownik (jeżeli jest konsumentem) ma obowiązek zgłosić błąd niezwłocznie po jego wykryciu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od wykrycia błędu. Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że po upływie dwuletniego terminu przedawnienia (rok w przypadku działalności gospodarczej lub produktów używanych) od dnia zawarcia umowy, nie mogą Państwo już dochodzić swoich praw uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. (W przypadku produktów posiadających datę ważności rękojmia za wady może być wykonywana do upływu terminu ważności).

Jeżeli w przypadku towarów zawierających elementy cyfrowe umowa sprzedaży przewiduje ciągłe dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych przez czas oznaczony, spółka odpowiada za wady towaru związane z treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi,

 

a) w przypadku świadczenia usługi ciągłej trwającej nie dłużej niż dwa lata, w ciągu dwóch lat od dnia dostarczenia towaru; lub

b) w przypadku nieprzerwanej usługi ciągłej trwającej dłużej niż dwa lata, następuje ona lub staje się rozpoznawalna w całym okresie nieprzerwanej usługi.

 

8.4.    Przeciwko komu można dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady? 

Użytkownik może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za błędy wobec Usługodawcy. 

 

8.5.    Jakie są inne warunki dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady (jeżeli Użytkownik jest konsumentem)? 

W terminie 1 roku od daty wykonania nie istnieje inna przesłanka do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady niż zgłoszenie wady, jeżeli Użytkownik wykaże, że produkt lub usługa została dostarczona przez firmę prowadzącą sklep internetowy. Jednakże po upływie 1 roku od dnia wykonania Użytkownik ma obowiązek wykazać, że stwierdzony przez Użytkownika błąd istniał już w chwili wykonania. 

 

Gwarancja produktu 

 

8.6.    W jakich przypadkach Użytkownik może skorzystać z prawa gwarancyjnego na produkt? 

W przypadku stwierdzenia wady rzeczy ruchomej (produktu) Użytkownik może według własnego wyboru dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi na akcesoria lub produkty. 

 

8.7.    Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z roszczeniem gwarancyjnym na produkt? 

W ramach roszczenia gwarancyjnego na produkt Użytkownik może żądać jedynie naprawy lub wymiany wadliwego produktu. 

 

8.8.    W którym przypadku produkt uznaje się za wadliwy?

Produkt jest wadliwy, jeżeli nie odpowiada wymaganiom jakościowym obowiązującym w chwili wprowadzenia go do obrotu lub nie posiada właściwości opisanych przez producenta. 

 

8.9.    W jakim terminie Użytkownik może dochodzić swoich roszczeń gwarancyjnych na produkt? 

Użytkownik może zgłosić roszczenie gwarancyjne na produkt w ciągu dwóch lat od wprowadzenia produktu do obrotu przez producenta. Po upływie tego terminu utracisz to prawo. 

 

8.10.    Przeciwko komu i na jakich innych warunkach możesz dochodzić swoich roszczeń gwarancyjnych na produkt? 

Roszczenia z tytułu gwarancji na produkt możesz dochodzić wyłącznie wobec producenta lub dystrybutora rzeczy ruchomej. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi na produkt Użytkownik ma obowiązek wykazać wadę produktu. 

 

8.11.    W jakich przypadkach producent (dystrybutor) jest zwolniony z obowiązków gwarancyjnych produktu? 

 

Producent (dystrybutor) jest zwolniony z obowiązków gwarancyjnych na produkt tylko wtedy, gdy może udowodnić, że:

– produkt nie został wyprodukowany ani wprowadzony do obrotu w ramach jego działalności gospodarczej, lub

– wada nie była wykryta w momencie wprowadzenia jej do obrotu, lub 

– wada produktu wynika ze stosowania przepisów prawa lub bezwzględnie obowiązujących przepisów urzędowych.
Wystarczy, że producent (dystrybutor) udowodni jeden powód zwolnienia.

 

Należy pamiętać, że ze względu na tę samą wadę nie można jednocześnie dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i rękojmi za wady produktu. Jeśli jednak roszczenie gwarancyjne na produkt zostanie pomyślnie zrealizowane, możesz zgłosić roszczenie gwarancyjne na akcesoria dotyczące wymienionego produktu lub naprawionej części przeciwko producentowi.

 

Gwarancja (w przypadku nowych, trwałych towarów konsumpcyjnych.)

 

8.12.    W jakich przypadkach Konsument może skorzystać z uprawnienia z tytułu rękojmi? 

W przypadku wadliwego wykonania, na podstawie Rozporządzenia Rządu 151/2003. (IX. 22.) w sprawie obowiązkowej gwarancji na niektóre trwałe towary konsumpcyjne, Usługodawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji, jeżeli użytkownik jest uważany za Konsumenta.

 

8.13.    Jakie prawa przysługują konsumentom w ramach gwarancji i w jakim terminie?

 

Okres gwarancji:

Na sprzedawane przez nas produkty: 2 lata

Niedotrzymanie tych terminów skutkować będzie utratą uprawnień.

Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się od dnia przekazania produktu konsumenckiego Konsumentowi albo dokonania przez usługodawcę lub jego agenta uruchomienia.

Jeżeli Konsument oddał produkt konsumencki do używania po upływie więcej niż sześciu miesięcach od dnia wydania, za początek okresu rękojmi uważa się dzień wydania produktu konsumenckiego.

Konsument może zgłosić swoje roszczenie o naprawę bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy, w dowolnej lokalizacji, oddziale lub w serwisie naprawczym wskazanym przez firmę w karcie gwarancyjnej.

 

Na podstawie zgłoszenia gwarancyjnego, według wyboru uprawnionego

 

1. może żądać naprawy albo wymiany, chyba że realizacja wybranego uprawnienia z tytułu rękojmi jest niemożliwa albo powodowałaby dla wierzyciela nieproporcjonalne dodatkowe koszty w porównaniu do zaspokojenia innego roszczenia gwarancyjnego, biorąc pod uwagę wartość reprezentowaną przez usługę w doskonały stan, waga naruszenia umowy i spełnienie prawa gwarancyjnego narusza interesy posiadacza praw; lub

 

2. może żądać proporcjonalnej wypłaty odszkodowania albo odstąpić od umowy, jeżeli wierzyciel nie podjął się naprawy lub wymiany, (...) nie może spełnić tego obowiązku albo ustał interes właściciela w naprawie lub wymianie.

 

Nie ma możliwości na anulowanie z powodu nieistotnego błędu.

Jeśli to możliwe, należy dotrzymać terminu 15 dni

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministerstwo Gospodarki Narodowej 19/2014 (IV.29.) w sprawie zasad postępowania z roszczeniami z tytułu rękojmi i rękojmi na rzecz sprzedaną na podstawie umowy zawartej pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, Usługodawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby naprawa lub wymiana została wykonana w ciągu maksymalnie 15 dni. Jeżeli czas trwania naprawy lub wymiany przekracza 15 dni, Usługodawca jest obowiązany poinformować Konsumenta o przewidywanym czasie trwania naprawy lub wymiany. Informacje przekazywane są za uprzednią zgodą Konsumenta, w formie elektronicznej lub w inny sposób stanowiący dowód odbioru przez Konsumenta.

 

Jeżeli okaże się, że produktu nie da się naprawić

Jeżeli Usługodawca podczas pierwszej naprawy produktu konsumenckiego w okresie gwarancyjnym stwierdzi, że produkt konsumencki nie nadaje się do naprawy, Usługodawca obowiązany jest wymienić produkt konsumencki w terminie 8 dni, chyba że Konsument zarządził inaczej. Jeżeli wymiana towaru konsumenckiego nie jest możliwa, Usługodawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi cenę zakupu w terminie 8 dni.

 

Jeśli produkt zawiedzie po raz czwarty

Jeżeli w okresie gwarancyjnym produkt konsumencki po 3-krotnej naprawie ulegnie awarii - jeżeli Konsument nie zażądał proporcjonalnego obniżenia ceny zakupu i nie chce naprawiać produktu konsumenckiego na koszt firmy lub zlecać mu naprawiony przez inną osobę, Usługodawca ma obowiązek zwrócić towar konsumencki w terminie 8 dni i wymienić go w środku. Jeżeli wymiana towaru konsumenckiego nie jest możliwa, Usługodawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi cenę zakupu w terminie 8 dni.

 

Jeśli nie da się tego naprawić w ciągu 30 dni

 

Jeżeli produkt konsumenta nie zostanie naprawiony w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia Usługodawcy żądania naprawy, Usługodawca obowiązany jest wymienić produkt konsumenta w terminie 8 dni od bezskutecznego upływu terminu trzydziestu dni, chyba że w inny sposób zaproponowany przez Konsumenta. Jeżeli wymiana produktu konsumenta nie jest możliwa, Usługodawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi cenę zakupu w terminie 8 dni od bezskutecznego upływu trzydziestodniowego terminu naprawczego.

 

8.14.    Kiedy firma jest zwolniona z obowiązku gwarancyjnego? 

Usługodawca jest zwolniony z obowiązku rękojmi tylko wtedy, gdy wykaże, że przyczyna wady powstała po wykonaniu usługi. Zwracamy uwagę na fakt, że z uwagi na tę samą wadę nie można dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i rękojmi akcesoryjnej ani roszczeń z tytułu rękojmi i rękojmi za wady jednocześnie, równolegle do siebie, lecz w inny sposób Konsumentowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień opisanych w rozdziałach dotyczących rękojmi za produkt i wady.

 

8.15.    Usługodawca nie udziela gwarancji wykraczającej poza okres gwarancyjny (profesjonalnie oczekiwana żywotność) na szkody wynikające z naturalnego zużycia/starzenia się. 

 

8.16.    Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za jakąkolwiek rękojmię lub gwarancję za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem co powoduje ryzyko uszkodzenia, nadmiernym użytkowaniem lub innym niewłaściwym użytkowaniem produktów.

 

8.17.    Jeżeli Konsument w ciągu trzech dni roboczych od daty zakupu (odbioru) zgłosi żądanie wymiany z powodu wady produktu konsumenckiego, Usługodawca ma obowiązek wymienić produkt konsumencki, o ile awaria uniemożliwia użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

 

 

9. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REKLAMACJI Z GWARANCJI (W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY KWALIFIKUJĄ SIĘ JAKO KONSUMENT)

 

9.1.    W umowie między konsumentem a przedsiębiorcą porozumienie stron nie może odbiegać od postanowień regulaminu na niekorzyść konsumenta. 

 

9.2.    Obowiązkiem Konsumenta jest udowodnienie zawarcia umowy (fakturą lub chociażby paragonem).

 

9.3.    Koszty związane z realizacją obowiązku gwarancyjnego ponosi Usługodawca (§ 6:166 Kodeksu Cywilnego).

 

9.4.    Usługodawca zobowiązany jest do prowadzenia protokołu rękojmi lub reklamacji gwarancyjnej zgłoszonej przez Konsumenta.

 

9.5.    Odpis protokołu należy udostępnić Konsumentowi niezwłocznie i w sposób możliwy do sprawdzenia.

 

9.6.    Jeżeli Usługodawca nie jest w stanie złożyć oświadczenia w sprawie spełnienia roszczenia Konsumenta z tytułu rękojmi lub gwarancji w momencie jego zgłoszenia, zobowiązany jest poinformować Konsumenta o swoim stanowisku – w przypadku odrzucenia reklamacji, podać przyczynę odrzucenia oraz możliwość zwrócenia się do organu pojednawczego – w terminie pięciu dni roboczych, w sposób możliwy do sprawdzenia.

 

9.7.    Usługodawca ma obowiązek przechowywać protokół przez okres trzech lat od dnia jego sporządzenia i przedstawić go na żądanie organu kontrolującego.

 

9.8.    Usługodawca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby naprawa lub wymiana nastąpiła w terminie maksymalnie piętnastu dni. Jeżeli czas trwania naprawy lub wymiany przekracza 15 dni, Usługodawca jest obowiązany poinformować Konsumenta o przewidywanym czasie trwania naprawy lub wymiany. Informacje przekazywane są za uprzednią zgodą Konsumenta, w formie elektronicznej lub w inny sposób stanowiący dowód odbioru przez Konsumenta.

 

10. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 

10.1.    Usługodawca jest uprawniony do wykorzystania innego uczestnika w celu wypełnienia swoich obowiązków. Ponosi pełną odpowiedzialność za jego nielegalne postępowanie, tak jakby sam dopuścił się nielegalnego postępowania.

 

10.2.    Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu stanie się nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, nie będzie to miało wpływu na ważność, legalność i wykonalność pozostałych części. 

 

10.3.    Jeżeli Usługodawca nie skorzysta z przysługującego mu na podstawie Regulaminu uprawnienia, nieskorzystanie z tego uprawnienia nie może być traktowane jako zrzeczenie się tego prawa. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw jest ważne tylko wtedy, gdy zostało wyraźnie określone na piśmie. Fakt, że Usługodawca jednorazowo nie zastosuje się ściśle do istotnego warunku lub zastrzeżenia Regulaminu, nie oznacza, że ​​rezygnuje z nalegania na ścisłe przestrzeganie danego warunku lub zastrzeżenia w przyszłości.

 

10.4.    Usługodawca i Użytkownik starają się rozstrzygać spory w sposób polubowny. 

 

10.5.    Strony przyjmują do wiadomości, że sklep internetowy Usługodawcy działa na Węgrzech i że tutaj również prowadzona jest jego konserwacja. Ponieważ witrynę można odwiedzać także z innych krajów, użytkownicy wyraźnie potwierdzają, że w stosunkach pomiędzy użytkownikiem a Usługodawcą obowiązuje prawo węgierskie. Jeżeli użytkownikiem jest konsument, w oparciu o § 26 ust. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, wyłączną jurysdykcję nad Konsumentem w sporach wynikających z niniejszej umowy ma sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego (konsumenta). 

 

10.6.    Usługodawca nie stosuje odmiennych ogólnych warunków dostępu do produktów w sklepie internetowym ze względów związanych z narodowością, miejscem zamieszkania lub siedziby Użytkownika.

 

10.7.    Usługodawca nie stosuje – w zakresie akceptowanych przez siebie sposobów płatności – odmiennych warunków realizacji transakcji płatniczej ze względów związanych z narodowością Użytkownika, miejscem zamieszkania lub prowadzenia działalności, miejscem prowadzenia rachunku płatniczego, miejscem siedzibę dostawcy usług płatniczych lub z powodu miejsca wydania zastępczego instrumentu płatniczego na terenie Unii Europejskiej.

 

10.8.    Usługodawca przestrzega przepisów 2006/2004/WE i (UE) 2017/2394 dotyczących przeciwdziałania nieuzasadnionym terytorialnie ograniczeniom treści i innym formom dyskryminacji ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania lub siedzibę usługobiorcy, a także jako 2009/22/ROZPORZĄDZENIE (UE) 2018/302 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające dyrektywę WE.

 

 

11. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI (JEŚLI KONSUMENCI SĄ KLASYFIKOWANI JAKO UŻYTKOWNICY)

 

11.1.    Celem usługodawcy jest realizacja wszelkich zamówień w odpowiedniej jakości, przy pełnej satysfakcji Klienta. Jeżeli Użytkownik nadal ma jakiekolwiek reklamacje dotyczące umowy lub jej wykonania, może zgłosić swoją reklamację na podany powyżej numer telefonu, adres e-mail lub listownie. 

 

11.2.    Usługodawca niezwłocznie rozpatruje reklamację ustną i w razie potrzeby ją rozpatruje. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na rozpatrzenie reklamacji lub nie jest możliwe natychmiastowe rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca niezwłocznie zapisze treść reklamacji i jej stanowisko w tej sprawie oraz przekaże jej kopię Klientowi. 

 

11.3.    Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w formie pisemnej w terminie 30 dni. Podaje uzasadnienie swojego stanowiska odrzucającego reklamację. Protokół reklamacji oraz kopię odpowiedzi Usługodawca przechowuje przez okres 3 lat i przedstawia organom kontrolnym na ich żądanie.

 

11.4.    Informujemy, że w przypadku odrzucenia Twojej reklamacji możesz wszcząć procedurę organu urzędowego lub pojednawczego ze swoją skargą w następujący sposób:

 

11.5.    Konsument może złożyć skargę do organu ochrony konsumentów:

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11.6. Jest wiele instytucji pomagających w rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Specjalizują się w sprawach typowych dla danej branży, np. finansowej, telekomunikacyjnej czy energetycznej. Ich działanie uzupełnia Inspekcja Handlowa. Zajmuje się ona sprawami związanymi ze sprzedażą towarów i świadczeniem usług, dla których nie powstały wyspecjalizowane instytucje polubownego rozwiązywania sporów. UOKiK prowadzi rejestr tych instytucji i monitoruje ich działanie.

 

11.7.    Rada pojednawcza jest odpowiedzialna za rozstrzyganie sporów konsumenckich poza postępowaniem sądowym. Zadaniem kolegium pojednawczego jest podjęcie próby osiągnięcia porozumienia między stronami w celu rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego, a w przypadku niepowodzenia tego, podjęcie decyzji w sprawie w celu zapewnienia prostego, szybkiego i skutecznego oraz oszczędnego egzekwowania praw konsumentów. Na żądanie Konsumenta lub Usługodawcy organ pojednawczy udziela porad w zakresie praw i obowiązków Konsumenta.

 

11.8.    W przypadku transgranicznego sporu konsumenckiego związanego z umową sprzedaży przez Internet lub świadczeniem usług internetowych – z uwzględnieniem zasad jurysdykcji określonych w § 20 ustawy o ochronie konsumentów – komisja pojednawcza prowadzona jest przez wszystkie powiatowe (stołeczne) izby gospodarcze i przemysłowe.

 

11.9.    W przypadku złożenia reklamacji Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Korzystanie z platformy wymaga prostej rejestracji w systemie Komisji Europejskiej klikając tutaj. Następnie Konsument po zalogowaniu może złożyć reklamację za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/odr

 

11.10.    Usługodawca ma obowiązek współpracować w ramach procedury komisji pojednawczej. Usługodawca korzysta z procedury komisji pojednawczej. W ramach tego należy przesłać swoją odpowiedź do komisji pojednawczej i zapewnić udział w rozprawie osoby upoważnionej do zawarcia ugody. Jeżeli siedziba lub lokal spółki nie jest zarejestrowany na terenie okręgu izby, przy której działa właściwy terytorialnie organ pojednawczy, obowiązek współpracy spółki rozciąga się na umożliwienie zawarcia umowy w formie pisemnej zgodnie z potrzebami Konsumenta.

 

11.11.    Jeżeli Konsument nie zwróci się do organu pojednawczego lub postępowanie nie przyniesie rezultatu, Konsument ma możliwość zwrócenia się do sądu w celu rozstrzygnięcia sporu prawnego. Postępowanie należy rozpocząć od pozwu, w którym należy podać następujące informacje:

 

 • sąd rejonowy;
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i sytuacja prawna stron oraz przedstawicieli stron;
 • przedstawienie prawa, którego można dochodzić, faktów, na których jest ono oparte i ich dowodów;
 • dane, na podstawie których można ustalić jurysdykcję i właściwość sądu;
 • wniosek o wydanie postanowienia sądu.
 • Do pozwu należy dołączyć dokument lub kopię dokumentu, którego treść stanowi dowód.

 

12. PRAWA AUTORSKIE

 

12.1.    Ponieważ https://zevoza.com jako strona internetowa jest uważana za dzieło chronione prawem autorskim, pobieranie (powielanie), ponowne przesyłanie do wiadomości publicznej, wykorzystywanie w inny sposób, elektroniczne przechowywanie, przetwarzanie i sprzedaż treści znajdujących się na stronie internetowej lub jakiejkolwiek jej części jest zabronione bez pisemnej zgody Usługodawcy. Jednocześnie Użytkownik może pobrać Regulamin i Politykę prywatności bez żadnych warunków i ograniczeń oraz może je przechowywać w dowolnej formie.

 

12.2.    Wszelkie materiały znajdujące się na stronie https://zevoza.com i jej bazie danych można pobrać za pisemną zgodą, jedynie poprzez powołanie się na daną stronę internetową.

 

12.3.    Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa do wszystkich elementów swojego serwisu, swoich nazw domen, utworzonych z nimi wtórnych nazw domen oraz swoich internetowych powierzchni reklamowych.

 

12.4.    Zabrania się adaptacji lub programowania zwrotnego zawartości serwisu https://zevoza.com lub jego niektórych części, tworzenia w nieuczciwy sposób identyfikatorów użytkowników i haseł oraz korzystania z jakichkolwiek aplikacji mogących służyć do modyfikacji lub indeksowania serwisu lub jakąkolwiek jego część.

 

12.5.    Nazwa https://zevoza.com jest chroniona prawem autorskim, jej użycie, za wyjątkiem odniesienia, możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.

 

12.6.   Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawcy przysługuje kara pieniężna w przypadku korzystania z niego bez licencji. W przypadku naruszenia praw autorskich Usługodawca stosuje poświadczone notarialnie certyfikaty, których kwotą obciążany jest także użytkownik naruszający prawa autorskie.  

 

Polityka prywatności

Strona Polityka prywatności dostępna jest pod linkiem:


Budapeszt, 10 maja 2022.

Wzór oświadczenia o anulowaniu

(wypełnij i odeślij tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Do: PEAK ADVISOR Kft., 1118 Budapeszt, Szent Adalbert tér 14., hello@zevoza.com

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że korzystam z prawa do odstąpienia od umowy/anulowania kupna/sprzedaży następujących produktów:

 

Data zamówienia / data otrzymania:

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku pisemnego powiadomienia):

 

Data:
Data ostatniej aktualizacji: 23.05.2023

 

Polityka prywatności
Zawiadomienie o ochronie osobisty dane

Wstęp 

 

PEAK ADVISOR Kft. (1118 Budapest, Szent Adalbert tér 14., NIP: 23369658-2-43, numer KRS/numer rejestru: 01 09 962373) (dalej: Usługodawca, administrator danych) podlega następującym przepisom:

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) (kwiecień 2016) 27.), podajemy następującą informację.

 

Niniejsza polityka prywatności reguluje zarządzanie danymi w następujących witrynach/aplikacjach mobilnych: https://zevoza.com

Zmiany w polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą publikacji pod powyższym adresem.

 

Administrator danych i jego dane kontaktowe

Nazwa: PEAK ADVISOR Kft.

Siedziba: 1118 Budapeszt, Szent Adalbert tér 14.

E-mail: hello@zevoza.com

 

Definicje pojęć

 

 1. „Dane personalne”: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); osobę fizyczną można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer telefonu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka czynników związanych z fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub można zidentyfikować tożsamość społeczną osoby fizycznej;
 2. „zarządzanie danymi”: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub plikach danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, segmentacja, przechowywanie, przekształcanie lub zmiana, zapytanie, wgląd, wykorzystanie, komunikowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, koordynowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. „administrator danych”: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby zarządzania danymi są określone przez prawo UE lub prawo państwa członkowskiego, administrator danych lub szczególne aspekty dotyczące wyznaczenia administratora danych mogą być również określone przez prawo UE lub prawo państwa członkowskiego;
 4. przetwarzający dane”: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych;
 5. adresat”: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu przekazywane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Organy publiczne, które mają dostęp do danych osobowych zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego w kontekście indywidualnego dochodzenia, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, zgodnie z celami przetwarzania danych;
 6. zgoda podmiotu danych”: dobrowolne, konkretne i jasne oświadczenie woli osoby, której dane dotyczą, oparte na odpowiednich informacjach, poprzez które osoba, której dane dotyczą, wskazuje w drodze oświadczenia lub aktu jednoznacznie wyrażającego potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 7. incydent związany z ochroną danych”: naruszenie bezpieczeństwa, które skutkuje przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób.

 

Zasady postępowania z danymi osobowymi

Dane personalne:

 

 1. jego obsługa musi odbywać się zgodnie z prawem i rzetelnie oraz w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, należyte procedury i przejrzystość”);
 2. powinny być zbierane wyłącznie dla konkretnych, jasnych i prawnie uzasadnionych celów i nie powinny być przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami; zgodnie z art. 89 ust. 1 dalsze przetwarzanie danych w celu archiwizacji w interesie publicznym, dla celów badań naukowych, historycznych lub dla celów statystycznych nie jest uważane za niezgodne z pierwotnym celem („wiązanie z celem”);
 3. muszą być odpowiednie i istotne dla celów zarządzania danymi oraz muszą ograniczać się do tego, co niezbędne („oszczędność danych”);
 4. muszą być dokładne i w razie potrzeby aktualne; należy podjąć wszelkie uzasadnione środki w celu niezwłocznego usunięcia lub poprawienia danych osobowych, które są nieprawidłowe do celów zarządzania danymi („poprawność”);
 5. muszą być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów zarządzania danymi osobowymi; dane osobowe mogą być przechowywane dłużej jedynie wówczas, gdy dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 89 ust. 1 w celu archiwizacji w interesie publicznym, w celach badań naukowych i historycznych albo w celach statystycznych, prawa przysługujące osób, których dane dotyczą, oraz z uwzględnieniem wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do ochrony ich wolności („ograniczone przechowywanie danych”);
 6. należy postępować w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych („integralność i poufność”).

 

Administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższego i musi także być w stanie udowodnić tę zgodność („odpowiedzialność”).

 

Administrator danych oświadcza, że ​​zarządzanie jego danymi odbywa się zgodnie z podstawowymi zasadami zawartymi w niniejszym punkcie.

 

Zarządzanie danymi związanymi z funkcjonowaniem sklepu internetowego / korzystaniem z usług

 

Fakt gromadzenia danych, zakres zarządzanych danych i cel zarządzania danymi:

 

Dane personalne

Cel zarządzania danymi

Podstawa prawna

Nazwa użytkownika

Identyfikacja, możliwość rejestracji.

Art. 6. ust. (1) punkt b) RODO i
Ustawa o handlu elektronicznym 13/A. § ust. (3)

 

Hasło

Służy do bezpiecznego dostępu do konta użytkownika.

 

Imię i nazwisko

Jest niezbędne do kontaktu, dokonywania zakupów, wystawiania regularnych faktur oraz skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

 

Adres e-mail

Komunikowania się.

 

Numer telefonu

Kontakt z
lub sprawniejsza
kwestii
dostawą.

fakturowaniem
koordynacja
związanych z

Nazwa rozliczeniowa i adres

Wystawienie faktury prawnej, a także utworzenie umowy, określenie jej treści, wprowadzenie zmian, monitorowanie jej wykonania, fakturowanie należnych z niej opłat oraz dochodzenie roszczeń z tym związanych.

Artykuł 6. ust. (1) punkt c) i 169 § ust. 2. C. z 2000 r. o rachunkowości

Nazwa i adres dostawy

Umożliwość dostawy do domu.

Art. 6. ust. (1) punkt b) RODO i Ustawa o handlu elektronicznym 13/A. § ust. (3)

Data zakupu/rejestracji

Wykonanie technicznej.

operacji

Adres IP w momencie zakupu/rejestracji

Wykonanie technicznej.

operacji

 

1. Zakres osób których dotyczy: Wszystkie zarejstrowane/kupujące osoby których dotyczy na stronie sklepu internetowego. Ani nazwa użytkownika, ani adres e-mail nie muszą zawierać danych osobowych.

 

2. Czas zarządzania danymi, termin usunięcia danych: Jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 RODO, trwa ona do momentu żądania usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą. Na podstawie art. 19 RODO administrator danych informuje osobę, której dane dotyczą, drogą elektroniczną o usunięciu wszelkich danych osobowych przekazanych przez tę osobę. Jeżeli żądanie usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą, obejmuje również podany przez nią adres e-mail, administrator danych usunie również ten adres e-mail po przekazaniu informacji. Z wyjątkiem dokumentów księgowych, ponieważ dane te muszą być przechowywane przez 8 lat na podstawie § 169. ust. 2 C z 2000 r. o rachunkowości. Dane umowne osoby, której dane dotyczą, mogą zostać usunięte po upływie cywilnoprawnego terminu przedawnienia na podstawie żądania usunięcia złożonego przez osobę, której dane dotyczą.

 

Dokumenty księgowe wspierające bezpośrednio i pośrednio prowadzenie ksiąg rachunkowych (w tym rachunki księgowe, zapisy analityczne i szczegółowe) należy przechowywać w czytelnej formie przez okres co najmniej 8 lat, w sposób umożliwiający ich odnalezienie poprzez odniesienie do ksiąg rachunkowych.

 

Osoba ewentualnych administratorów danych uprawniona do dostępu do danych, odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych oraz jego upoważnionych do tego pracowników, z zachowaniem powyższych zasad.

 

 

Opis praw osób, których dane dotyczą, związanych z zarządzaniem danymi:

 

1. Osoba, której dane dotyczą, może żądać od administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także

osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

2.  Osoba, której dane dotyczą, może zainicjować dostęp do danych osobowych, ich usunięcie, modyfikację lub ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych w następujący sposób:

 

pocztą na adres 2225 Üllő, Batthyány utca 6,

e-mailem na adres hello@zevoza.com,

 

3.  Podstawa prawna zarządzania danymi:

 

 • 6 ust. 1 b) i c) RODO,

 • Ustawa CVIII. z 2001 r. o niektórych zagadnieniach związanych z usługami handlowymi drogą elektroniczną oraz usługami związanymi ze społeczeństwem informacyjnym (dalej: Ustawa o handlu elektronicznym) 13/A. Art. 3):

 

W celu świadczenia usługi usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które są technicznie niezbędne do świadczenia usługi. Jeżeli pozostałe warunki są niezmienione, usługodawca ma obowiązek wybrać i w każdym przypadku obsługiwać narzędzia wykorzystywane przy świadczeniu usług związanych ze społeczeństwem informacyjnym w taki sposób, aby dane osobowe były przetwarzane tylko wówczas, gdy jest to absolutnie niezbędne do świadczenia usług obsługa i realizacja innych celów określonych w tej ustawie jest konieczna, ale także w tym przypadku tylko w zakresie i przez niezbędny czas.

1. W przypadku wystawiania faktur zgodnie z przepisami o rachunkowości, art. 6 ust. 1 punkt c).

2. W przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zgodnie z § 6:22 ustawy V z 2013 roku Kodeks cywilny, 5 lat.

 

6:22. § [Przedawnienie]

 

 • Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, roszczenia przedawniają się z upływem pięciu lat.

 

 • Przedawnienie rozpoczyna się z chwilą, gdy roszczenie staje się wymagalne.

 

 • Zgoda na zmianę terminu przedawnienia wymaga formy pisemnej.

 

 • Umowa wyłączająca termin przedawnienia jest nieważna.

 

Informujemy Cię, że

 

Zarządzanie danymi jest niezbędne do realizacji umowy i złożenia oferty. Abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie, musisz podać dane osobowe.

Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji Twojego zamówienia.

 

Zarządzanie plikami cookies

 

 • Tzw. „cookie wykorzystywane do sesji chronionej hasłem”, „cookies wymagane dla koszyka”, Korzystanie z plików „cookie bezpieczeństwa”, „niezbędnych plików cookies”, „funkcjonalnych plików cookies” oraz „cookies odpowiedzialnych za zarządzanie statystykami serwisu” nie wymaga uprzedniej zgody osób, których dane dotyczą.
 • Fakt zarządzania danymi, zakres zarządzanych danych: Unikalny numer identyfikacyjny, daty, godziny
 • Zakres osób których dotyczy: Wszystkie odwiedzające witrynę osoby których dotyczy.
 • Cel zarządzania danymi: Identyfikacja użytkowników, monitorowanie osób odwiedzających, zapewnienie zindywidualizowanej obsługi.
 • Czas zarządzania danymi, termin usunięcia danych:

 

Typ pliku cookie

Podstawa prawna zarządzania danymi

Czas zarządzania danymi

Cookies sesyjne (session) lub inne pliki cookies absolutnie niezbędne do działania serwisu

Art. 6 ust. 1 punkt. f) RODO.

Okres do zamknięcia danej sesji odwiedzającego

 

Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest prowadzenie serwisu internetowego, zapewnienie funkcjonalności i podstawowych funkcji serwisu oraz bezpieczeństwo systemu komputerowego.

 

Trwałe lub zapisane pliki cookie

Art. 6 ust. 1 punkt. f) RODO.

Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest prowadzenie serwisu internetowego, zapewnienie funkcjonalności i podstawowych funkcji serwisu oraz bezpieczeństwo systemu komputerowego.

Zarządzanie danymi trwa do momentu usunięcia osoby, której dane dotyczą, lub pliki cookies z określonym okresem ważności (stałe, zapisane) do czasu ich usunięcia, przy czym przechowywane są na komputerze najpóźniej do upływu okresu ich ważności

Statystyczne,

marketingowe pliki cookie

Art. 6 ust. 1 punkt. a) RODO.

1 miesiąc - 2 lata

 

 • Osoba ewentualnego administratora danych uprawniona do dostępu do danych: Dostęp do danych osobowych ma administrator danych.

 • Opis praw osób, których dane dotyczą, związanych z zarządzaniem danymi: Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość usunięcia plików cookies w menu Narzędzia/Ustawienia przeglądarek internetowych, zazwyczaj w ustawieniach pozycji menu Ochrona danych.

 • Większość przeglądarek używanych przez naszych użytkowników umożliwia określenie, które pliki cookie mają być zapisywane, a także umożliwia ponowne usunięcie (niektórych) plików cookie. Jeśli ograniczysz zapisywanie plików cookie na niektórych stronach internetowych lub nie zezwolisz na pliki cookie stron trzecich, może to spowodować, że w pewnych okolicznościach nie będzie można już w całości korzystać z naszej witryny. Tutaj znajdziesz informacje o możliwości dostosowania ustawień plików cookies dla standardowych przeglądarek:

 

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

 

Internet Explorer  (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

 

Firefox   (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

 

Safari     (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

 

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google Ads

 

 1. Administrator danych korzysta z internetowego programu reklamowego „Google Ads”, a także w jego ramach korzysta z usługi Google do śledzenia konwersji. Śledzenie konwersji Google to usługa analityczna firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
 2. Gdy Użytkownik wchodzi na stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, na jego komputerze umieszczany jest plik cookie niezbędny do śledzenia konwersji. Ważność tych plików cookies jest ograniczona i nie zawierają one żadnych danych osobowych, w związku z czym nie można na ich podstawie zidentyfikować Użytkownika..
 3. Gdy Użytkownik przegląda określone strony serwisu, a ważność pliku cookie jeszcze nie wygasła, zarówno Google, jak i administrator danych widzą, że Użytkownik kliknął reklamę.
 4. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie, w związku z czym nie można go śledzić na stronach klientów Ads.
 5. Informacje uzyskiwane za pomocą plików cookies śledzących konwersje służą tworzeniu statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy wybrali opcję śledzenia konwersji. W ten sposób klienci dowiadują się o liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostają przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie uzyskują jednak dostępu do informacji, które mogłyby zidentyfikować dowolnego użytkownika.
 6. Jeżeli nie chcesz brać udziału w śledzeniu konwersji, możesz to odrzucić, wyłączając instalację plików cookies w swojej przeglądarce. Po tym czasie nie będziesz już uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.
 7. Więcej informacji i oświadczenie o ochronie prywatności Google można znaleźć na poniższej stronie: https://policies.google.com/privacy

 

Zastosowanie Google Analytics

 

 1. Niniejsza witryna korzysta z aplikacji Google Analytics, która jest usługą analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na Twoim komputerze i ułatwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej odwiedzanej przez Użytkownika..
 2. Informacje generowane przez pliki cookies, dotyczące strony internetowej, z której korzysta Użytkownik, są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na jednym z serwerów Google w USA. Włączając w serwisie anonimizację IP, Google skraca wcześniej adres IP Użytkownika na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 3. Tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany i skracany do serwera Google w USA cały adres IP jest przekazywany i skracany. Na zlecenie operatora niniejszego serwisu Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania przez Użytkownika z serwisu, sporządzania dla operatora serwisu raportów związanych z ruchem na serwisie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu..
 4. W ramach Google Analytics adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni dostępne. Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie danych o korzystaniu z witryny internetowej Użytkownika (w tym adresu IP) za pomocą plików cookie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Newsletter, Działalność marketingu bezpośredniego

 

 • Zgodnie z § 6 ustawy XLVIII. z 2008. roku o podstawowych warunkach i niektórych ograniczeniach gospodarczej działalności reklamowej Użytkownik może wyrazić uprzednią i wyraźną zgodę na kontaktowanie się z Usługodawcą w sprawie jego ofert reklamowych i innych mailingów na dane kontaktowe podane podczas rejestracji.

 • Ponadto, mając na uwadze postanowienia niniejszej informacji, Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych niezbędnych do przesyłania ofert reklamowych.

 • Usługodawca nie wysyła niezamówionych komunikatów reklamowych, a Użytkownik może zrezygnować z bezpłatnego przesyłania ofert bez ograniczeń i uzasadnień. W takim przypadku Usługodawca usuwa ze swojej ewidencji wszelkie dane osobowe niezbędne do przesyłania komunikatów reklamowych i nie kontaktuje się z Użytkownikiem w sprawie dalszych ofert reklamowych. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania reklam klikając w link znajdujący się w wiadomości.

 

Fakt gromadzenia danych, zakres zarządzanych danych i cel zarządzania danymi:

 

Dane osobiste

Cel zarządzania danymi

Podstawa prawna

Imię i nazwisko, adres e-mail.

Identyfikacja, umożliwiająca zapisanie się do newslettera/kuponów rabatowych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą,

 

Art. 6 ust. 1 punkt. a)..

 

Art. 6 ust. 5 § ust. XLVIII. z 2008. r. o podstawowych warunkach i niektórych ograniczeniach reklamy gospodarczej.

Data subskrypcji

Wykonanie operacji technicznej.

Adres IP w momencie subskrypcji

Wykonanie operacji technicznej.

 

 • Zakres osób których dotyczy: Wszystkim zainteresowanym, którzy zapiszą się do newslettera.

 • Cel zarządzania danymi: wysyłanie wiadomości elektronicznych zawierających reklamy (e-mail, sms, wiadomość push) do osoby, której dane dotyczą, przekazywanie informacji o aktualnych informacjach, produktach, promocjach, nowych funkcjach itp.

 • Czas trwania zarządzania danymi, termin usunięcia danych: zarządzanie danymi trwa do momentu wycofania oświadczenia o zgodzie, tj. do momentu rezygnacji z subskrypcji.

 • Osoba ewentualnych administratorów danych uprawnionych do dostępu do danych, odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych oraz jego pracowników zajmujących się sprzedażą i marketingiem, z zachowaniem powyższych zasad.

 

Opis praw osób, których dane dotyczą, związanych z zarządzaniem danymi:

 

Osoba, której dane dotyczą, może żądać od administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także

możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Swoich danych osobowych

osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Osoba, której dane dotyczą, może zainicjować dostęp do danych osobowych, ich usunięcie, modyfikację lub ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych lub sprzeciw w następujący sposób:

 

pocztą na adres 2225 Üllő, Batthyány utca 6,

e-mailem na adres hello@zevoza.com, telefonicznie
pod numerem +36-1-510-0131.


Osoba zainteresowana może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

 

Informujemy Cię, że zarządzanie danymi odbywa się na podstawie Twojej zgody i prawnie uzasadnionego interesu usługodawcy.

jeśli chcesz otrzymywać od nas newsletter, musisz podać dane osobowe.

niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości przesyłania Ci newslettera.
informujemy, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę klikając na opcję wypisania się.

cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

Obsługa skarg

 

Fakt gromadzenia danych, zakres zarządzanych danych i cel zarządzania danymi:

 

Dane personalne

Cel zarządzania danymi

Podstawa prawna

Imię i nazwisko

Identyfikacja, utrzymywanie kontaktu.

Artykuł 6 ust. 1 punkt c) i CLV z 1997. r. dotyczące ochrony konsumentów. Akt 17/A. § ust. (7)

Adres e-mail

Utrzymywanie kontaktu.

Numer telefonu

Utrzymywanie kontaktu.

Nazwa i adres rozliczeniowy

Identyfikacja, obsługa zastrzeżeń jakościowych, pytań i problemów pojawiających się w związku z zamówionymi produktami/usługami.

 

Zakres osób których dotyczy: Wszystkie osoby których dotyczy, którzy dokonują zakupów na stronie internetowej i skarżą się na problemy z jakością.

 

Czas zarządzania danymi, termin usunięcia danych: Kopie protokołów, transkrypcje i odpowiedzi na zastrzeżenia należy przechowywać przez 3 lata zgodnie z art. 17/A § ust. 7 ustawy CLV z 1997 r. o ochronie konsumentów.

 

Osoba ewentualnych administratorów danych uprawnionych do dostępu do danych, odbiorcy danych osobowych: Zarządzanie danymi osobowymi może odbywać się przez administratora danych oraz jego upoważnionych do tego pracowników, z zachowaniem powyższych zasad.

 

Opis praw osób, których dane dotyczą, związanych z zarządzaniem danymi:

 

 Osoba, której dane dotyczą, może żądać od administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 

Osoba, której dane dotyczą, może zainicjować dostęp do danych osobowych, ich usunięcie, modyfikację lub ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych w następujący sposób:

 

 • pocztą na adres 1118 Budapeszt, Szent Adalbert tér 14.,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: hello@zevoza.com

 

Informujemy Cię, że

 • podstawą podania danych osobowych jest obowiązek prawny.
 • przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu rozpatrzenia Twojej reklamacji.
 • niepodanie danych ma konsekwencję, że nie możemy rozpatrzyć Twojej reklamacji.

 

Odbiorcy, którym przekazywane są dane osobowe

Odbiorca”: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu przekazywane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia.

 

Podmioty przetwarzające dane (osoby, które zarządzają danymi w imieniu administratora danych)

 

Administrator danych korzysta z podmiotów przetwarzających dane w celu ułatwienia własnych działań związanych z zarządzaniem danymi, a także w celu wypełnienia swoich zobowiązań umownych z osobą, której dane dotyczą, oraz obowiązków nałożonych przez przepisy.

 

Administrator danych kładzie duży nacisk na korzystanie wyłącznie z podmiotów przetwarzających dane, które zapewniają odpowiednie gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z wymogami RODO oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą.

 

Podmiot przetwarzający dane oraz każda osoba działająca pod jego kontrolą, mająca dostęp do danych osobowych, przetwarza dane osobowe zawarte w niniejszym regulaminie wyłącznie zgodnie z instrukcjami administratora danych.

 

Administrator danych jest prawnie odpowiedzialny za działania podmiotu przetwarzającego dane. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody powstałe w związku z przetwarzaniem danych tylko wtedy, gdy nie dopełnił obowiązków ciążących na podmiotach przetwarzających zgodnie z RODO, zignorował lub postępował wbrew poleceniom prawnym administratora danych.

 

Podmiot przetwarzający dane nie podejmuje żadnych znaczących decyzji dotyczących zarządzania danymi.

 

Administrator danych może skorzystać z usług dostawcy usług przechowywania danych w celu zapewnienia zaplecza informatycznego oraz firmy kurierskiej jako podmiotu przetwarzającego dane w celu dostarczenia zamówionych produktów.

 

Niektóre podmioty przetwarzające dane

 

Działalność związana z przetwarzaniem danych

Imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe

Usługa hostingowa

 

Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. 1118 Budapeszt Ugron G. u. 35.

NIP: 24130493-2-43

Telefon: +36 1 445 0167

 

Inny podmiot przetwarzający dane (np. fakturowanie online, tworzenie stron internetowych, marketing)

 

Dostawca oprogramowania Newsletter.:

Strona internetowa: http://www.activecampaign.com Nazwa firmy: ActiveCampaign, Inc.

Siedziba: 150 North Michigan Avenue, Suite 1230, Chicago, IL 60601,

Stanów Zjednoczonych Ameryki

 

Dostawca oprogramowania do fakturowania: Számlázz.hu

Firma: KBOSS.hu Kft.

Strona internetowa: https//www.szamlazz.hu E-mail: info@szamlazz.hu Telefon: 06 30 35 44 789

 

 

 

Strona internetowa: https://www.tmx.hu

Nazwa firmy: TMX Mobile Solution Szerviz Kft                                       Siedziba: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 2/B

 

 

Księgowa i księgowa płac:

Strona internetowa: https://webshopokkonyveloje.hu/ Nazwa firmy: Qualitas System Kft.

Siedziba: 1141, Budapeszt Vezseny utca 4-6. B.ép. I.em 5.

 

strona trzecia”: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot nieutożsamiony ​​z osobą, której dane dotyczą, administratorem danych, podmiotem przetwarzającym dane lub osobami, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią kontrolą administratora danych lub podmiot przetwarzający dane.

 

Przekazywanie danych podmiotowi trzeciemu

 

Zewnętrzni administratorzy danych zarządzają przekazanymi przez nas danymi osobowymi we własnym imieniu, zgodnie z własnymi przepisami o ochronie danych.

 

Działalność administratora danych

Nazwa, adres, dane kontaktowe

Dostawa

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2. info@gls-hungary.com Numer telefonu: 06-29-88-66-94

Płatność online

 Barion Payment Zrt.

 

Siedziba: H-1117, Budapeszt, Infopark sétány 1. Numer pozwolenia: H-EN-I-1064/2013

Identyfikator instytucji: 14859034

Telefon: + 36 1 464 70 99

 

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Siedziba: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu

Telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611

 

Strony społecznościowe

 

 1. Fakt gromadzenia danych, zakres przetwarzanych danych: Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram itp. nazwa zarejestrowana w serwisach społecznościowych oraz publiczne zdjęcie profilowe użytkownika.
 2. Zakres osób których dotyczy: wszystkie osoby których dotyczy, którzy zarejestrowali się na Meta/Twitterze/Pinterest/Youtube/Instagramie itp. na portalach społecznościowych i polubiły stronę Usługodawcy w mediach społecznościowych lub skontaktował się z administratorem danych za pośrednictwem serwisu społecznościowego.
 3. Cel gromadzenia danych: Udostępnianie, „polubienie”, śledzenie i promowanie określonych elementów treści, produktów, promocji lub samej witryny w sieciach społecznościowych.
 4. Czas trwania zarządzania danymi, termin usunięcia danych, tożsamość ewentualnych administratorów danych uprawnionych do dostępu do danych oraz opis praw osób, których dane dotyczą, w związku z zarządzaniem danymi: Osoba, której dane dotyczą, może dowiedzieć się o źródle danych, zarządzania nimi, sposobu ich przekazywania oraz podstawy prawnej na danej stronie mediów społecznościowych. Zarządzanie danymi odbywa się na portalach społecznościowych, zatem czas i sposób zarządzania danymi, a także możliwości usuwania i modyfikowania danych reguluje regulamin danego serwisu społecznościowego.
 5. Podstawa prawna zarządzania danymi: dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą na zarządzanie jej danymi osobowymi w serwisach społecznościowych.

 

Relacje z klientami i inne zarządzanie danymi

 

 1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług naszego administratora danych pojawi się pytanie lub jeśli osoba, której dane dotyczą, ma jakiś problem, może skontaktować się z administratorem danych w sposób udostępniony na stronie internetowej (telefon, e-mail, portale społecznościowe itp.).
 2. Administrator danych przetwarza otrzymane e-maile, wiadomości, telefonicznie, na platformie Meta itp. podane dane wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail zainteresowanego oraz inne dobrowolnie podane dane osobowe zostaną usunięte maksymalnie po upływie 2 lat od dnia przekazania danych.
 3. Informacji o zarządzaniu danymi niewymienionymi w tej informacji udzielamy w momencie gromadzenia danych.
 4. Usługodawca zobowiązany jest do udzielania informacji, komunikowania i przekazywania danych lub udostępniania dokumentów w przypadku wyjątkowego żądania służbowego lub w przypadku żądań innych organów na podstawie upoważnień wynikających z przepisów prawa.
 5. Usługodawca udostępnia w takich przypadkach dane osobowe wnioskodawcy – jeżeli określił dokładnie cel i zakres danych – w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne do osiągnięcia celu żądania.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Prawo dostępu

 

Masz prawo uzyskać od administratora danych informację zwrotną, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie danych trwa, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji wymienionych w rozporządzeniu.

 

Prawo do sprostowania

 

Masz prawo żądać, aby administrator danych poprawił bez zbędnej zwłoki nieprawidłowe dane osobowe dotyczące Ciebie. Mając na uwadze cel zarządzania danymi, przysługuje Państwu prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - m.in. w drodze oświadczenia uzupełniającego.

 

Prawo do usunięcia

 

Masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych przez administratora danych bez zbędnej zwłoki, na Twoją prośbę

 a administrator danych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki i pod pewnymi warunkami usunąć Twoje dane osobowe.

 

Prawo do bycia zapomnianym

 

Jeżeli administrator danych „upublicznił dane osobowe” i ma obowiązek je usunąć, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmie racjonalnie oczekiwane kroki – w tym środki techniczne – w celu, poinformować administratorów danych, którzy przetwarzają dane, że zażądałeś usunięcia linków do danych osobowych, o których mowa, bądź kopii lub duplikatu tych danych osobowych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

Masz prawo żądać, aby administrator danych ograniczył przetwarzanie danych, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 

Podważasz prawidłowość danych osobowych – wówczas ograniczenie dotyczy okresu, w którym administrator może sprawdzić prawidłowość danych osobowych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów zarządzania danymi, ale Ty potrzebujesz ich w celu przedstawienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych; w takim przypadku ograniczenie dotyczy okresu do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione powody administratora danych są nadrzędne wobec Twoich uzasadnionych powodów.

 

Prawo do przenoszenia danych.

 

Masz prawo otrzymać dane osobowe, które przekazałeś administratorowi, w podzielonym na segmenty, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, ponadto jesteś uprawniony do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony administratora danych, któremu udostępniłeś dane osobowe (...)

 

Prawo do sprzeciwu

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub organu władzy publicznej jako podstawy prawnej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez (...), w tym profilowania na podstawie ww. przepisów, z przyczyn: związanych z Twoją własną sytuacją..

 

Sprzeciw w przypadku zachowań związanych z marketingiem bezpośrednim

 

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, w tym profilowania, jeżeli jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, wówczas dane osobowe nie mogą być już przetwarzane w tym celu.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

 

Masz prawo nie być objętym zakresem decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym zarządzaniu danymi – w tym profilowaniu –, która wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływała.

 

Ustępu poprzedniego nie stosuje się w przypadku, jeżeli decyzja:

 

niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem danych;

umożliwia to prawo UE lub państwa członkowskie mające zastosowanie do administratora danych, które ustanawia również odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności, a także Twoich prawnie uzasadnionych interesów; albo

opiera się to na Twojej wyraźnej zgodzie.

 

Termin działania

Administrator danych poinformuje Cię o środkach podjętych w odpowiedzi na powyższe żądania bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania.

 

W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o 2 miesiące. Administrator danych poinformuje Cię o przedłużeniu terminu, podając przyczyny opóźnienia, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli administrator danych nie podejmie działań w związku z Twoim żądaniem, poinformuje Cię niezwłocznie, jednak w terminie miesiąca od jego otrzymania, o przyczynach niepodjęcia działań oraz o możliwości złożenia skargi do organu nadzorczego i skorzystania z prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

Bezpieczeństwo zarządzania danymi

Administrator danych i podmiot przetwarzający dane wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając stan nauki i technologii oraz koszty wdrożenia, a także charakter, zakres, okoliczności i cele zarządzania danymi, a także ryzyko o zmiennym prawdopodobieństwie i wadze naruszenia praw i wolności osób fizycznych, w celu zagwarantowania poziomu bezpieczeństwa danych współmiernego do stopnia ryzyka, w tym m.in. w stosownych przypadkach:

 

 1. pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;
 2. zapewnienie ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług służących do zarządzania danymi osobowymi;
 3. w przypadku zdarzenia fizycznego lub technicznego możliwość szybkiego przywrócenia dostępu do danych osobowych i dostępności danych;
 4. tryb regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarządzania danymi.
 5. Przetwarzane dane muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. W przypadku papierowych nośników danych, poprzez ustalenie kolejności fizycznego przechowywania i archiwizacji, w przypadku danych przetwarzanych w formie elektronicznej, poprzez centralny system zarządzania uprawnieniami.
 6. Sposób przechowywania danych metodami informatycznymi należy wybrać w taki sposób, aby ich usunięcie mogło nastąpić po upływie terminu usunięcia danych lub jeżeli zajdzie taka potrzeba z innych przyczyn, z uwzględnieniem ewentualnie innego terminu usunięcia. Usunięcie musi być nieodwracalne.
 7. Papierowe nośniki danych należy usunąć z danych osobowych za pomocą niszczarki dokumentów lub zewnętrznej organizacji specjalizującej się w niszczeniu dokumentów. W przypadku elektronicznych nośników danych należy zapewnić fizyczne zniszczenie zgodnie z zasadami unieszkodliwiania elektronicznych nośników danych, a w razie potrzeby dane muszą zostać wcześniej usunięte w sposób bezpieczny i nieodwracalny.
 8. Administrator danych podejmuje następujące szczególne środki bezpieczeństwa danych:

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej Usługodawca stosuje następujące środki (ochrona fizyczna):

 

 1. Dokumenty należy przechowywać w bezpiecznym, dobrze zamykanym, suchym pomieszczeniu.
 2. W przypadku digitalizacji danych osobowych przechowywanych w formie papierowej należy zastosować zasadę, przechowywania dokumentów w formie cyfrowej.
 3. Pracownik Usługodawcy wykonujący zarządzanie danymi może w trakcie swojej pracy opuścić pomieszczenie, w którym odbywa się zarządzanie danymi, poprzez zablokowanie powierzonych mu nośników danych lub zamknięcie danego pomieszczenia.
 4. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione, osoby trzecie nie mają do nich dostępu.
 5. Budynek i teren Usługodawcy są wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe i zabezpieczające mienie.

 

Ochrona informatyczna

 

 1. Komputery i urządzenia mobilne (inne nośniki danych) wykorzystywane podczas zarządzania danymi stanowią własność Usługodawcy.
 2. System komputerowy zawierający dane osobowe, z którego korzysta Usługodawca, wyposażony jest w ochronę antywirusową.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przechowywanych cyfrowo Usługodawca stosuje kopie zapasowe i archiwizację danych.
 4. Dostęp do serwera centralnego mają wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i tylko osoby do tego wyznaczone.
 5. Dostęp do danych znajdujących się na komputerach możliwy jest wyłącznie po podaniu nazwy użytkownika i hasła.

 

Poinformowanie osoby, której dane dotyczą, o incydencie związanym z ochroną danych

Jeżeli zdarzenie związane z ochroną danych może wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych, administrator danych niezwłocznie informuje o tym osobę, której dane dotyczą.

 

W informacjach przekazywanych osobie, której dane dotyczą, należy jasno i zrozumiale opisać charakter zdarzenia związanego z ochroną danych oraz podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innej osoby kontaktowej udzielającej dodatkowych informacji; musi zostać poinformowany o prawdopodobnych konsekwencjach incydentu związanego z ochroną danych; musi zostać poinformowany o środkach podjętych lub planowanych przez administratora danych w celu zaradzenia incydentowi związanemu z ochroną danych, w tym, w stosownych przypadkach, o środkach mających na celu złagodzenie wszelkich negatywnych konsekwencji wynikających z incydentu związanego z ochroną danych.

Osoba, której dane dotyczą, nie musi być informowana, jeśli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

 

administrator danych wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i zastosowano te środki w stosunku do danych objętych naruszeniem, w szczególności środki - np. zastosowanie szyfrowania -, które czynią je niezrozumiałymi dla osób nieuprawnionych do dostępu do danych osobowych;

po incydencie związanym z ochroną danych administrator danych podjął dodatkowe środki, aby zapewnić, że wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą, nie wystąpi w przyszłości;

udzielenie informacji wymagałoby nieproporcjonalnie dużego wysiłku. W takich przypadkach osoby, których dane dotyczą, muszą zostać poinformowane w drodze publicznie opublikowanych informacji lub należy zastosować podobny środek, który zapewni osobom, których dane dotyczą, równie skuteczne informacje.

 

Jeżeli administrator danych nie powiadomił jeszcze osoby, której dane dotyczą, o zdarzeniu dotyczącym ochrony danych, organ nadzorczy, po rozważeniu, czy zdarzenie związane z ochroną danych może wiązać się z wysokim ryzykiem, może nakazać poinformowanie osoby, której dane dotyczą.

 

Zgłoszenie incydentu związanego z ochroną danych do organu

Administrator danych zgłasza incydent związany z ochroną danych właściwemu organowi nadzorczemu zgodnie z art. 55 bez zbędnej zwłoki, a w miarę możliwości nie później niż 72 godziny po otrzymaniu wiadomości o incydencie związanym z ochroną danych, chyba że jest prawdopodobne, że incydent dotyczący ochrony danych nie będzie stwarzał żadnego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Jeżeli zawiadomienie nie zostanie dokonane w terminie 72 godzin, należy podać także przyczyny uzasadniające opóźnienie.

 

Przeglądem w przypadku obowiązkowego przetwarzania danych 

Jeżeli czas trwania obowiązkowego zarządzania danymi lub okresowego przeglądu jego konieczności nie jest określony przez prawo, przepisy lokalne lub obowiązkowy akt prawny Unii Europejskiej, administrator danych dokonuje ich przeglądu nie rzadziej niż co trzy lata od rozpoczęcia zarządzania danymi, czy przetwarzanie danych osobowych zarządzanych przez niego lub przez podmiot przetwarzający dane działający na jego zlecenie lub na jego polecenie jest niezbędne do realizacji celu zarządzania danymi.

 

Administrator danych dokumentuje okoliczności i wyniki tego przeglądu, przechowuje tę dokumentację przez okres dziesięciu lat po zakończeniu przeglądu i udostępnia ją na żądanie Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji (dalej: Organ).

 

Możliwość złożenia reklamacji

W przypadku naruszenia praw administratora danych można złożyć skargę do Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji:

 

Krajowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji

 

1055 Budapeszt, Falk Miksa utca 9-11.

Adres pocztowy: 1363 Budapeszt, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kończąc

Podczas przygotowywania informacji zwróciliśmy uwagę na następujące prawa:

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia 95/46/ WE Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z (27 kwietnia 2016 r.);

CXII z 2011 roku Ustawa – o prawie do samostanowienia o informacji i wolności informacji;

CVIII z 2001 roku Ustawa – o niektórych zagadnieniach dotyczących usług handlu elektronicznego oraz usług związanych ze społeczeństwem informacyjnym (głównie § 13/a);

XLVII z 2008 roku Ustawa – o zakazie nieuczciwych praktyk handlowych wobec konsumentów;

XLVIII z 2008 roku Ustawa – o podstawowych warunkach i niektórych ograniczeniach działalności reklamy gospodarczej (zwłaszcza § 6/a);

Ustawa XC. z 2005. r. o elektronicznej wolności informacji;

Ustawa C. z 2003. r. o komunikacji elektronicznej (w szczególności §155/a);

Opinia Nr 16/2011 w sprawie zalecenia EASA/IAB w sprawie najlepszych praktyk w zakresie behawioralnej reklamy internetowej;

Zalecenie Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji w sprawie wymogów dotyczących ochrony danych w ramach informacji wstępnych.