Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky


Zmluva vytvorená na základe tohto dokumentu sa nezakladá (nie je dodatočne prístupná, uzavretie zmluvy je preukázané údajmi objednávky), vzniká právnym vyhlásením urobeným s náznakovým správaním, nepovažuje sa za písomnú zmluvu, je napísaná v slovenčine a neodkazuje na kódex správania. V prípade akýchkoľvek otázok k fungovaniu internetového obchodu, procesu objednávania a doručovania sme Vám k dispozícii na uvedených kontaktných údajoch.

Rozsah týchto VOP sa vzťahuje na právne vzťahy na webovej stránke Poskytovateľa služby (https://zevoza.com) a jej subdoménach.

 

Definície:

Používateľ: Akákoľvek fyzická, právnická osoba alebo organizácia, ktorá využíva služby Poskytovateľa služby a uzatvorí zmluvu s Poskytovateľom služby.

Spotrebiteľ: Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou konajúcou mimo rámec svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti.

Podnikanie: Osoba konajúca v rámci svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti.

Poskytovateľ služieb: Fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá poskytuje služby súvisiace s informačnou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby Užívateľovi a ktorá uzatvára s Užívateľom zmluvu.

 

1. ÚDAJE POSKYTOVATEĽA SLUŽBY:

 

Názov poskytovateľa služby: PEAK ADVISOR Kft.


Sídlo poskytovateľa služby (a zároveň aj miesto vybavovania sťažností): 1118 Budapest, Szent Adalbert tér 14.

Kontaktné údaje poskytovateľa služieb a pravidelne používaná adresa elektronickej pošty pre kontakt s používateľmi: hello@zevoza.com

IČO/IČO poskytovateľa služby: 01 09 962373

DIČ poskytovateľa služby: 23369658-2-43

Názov registrujúceho orgánu / licenčného orgánu a licenčné číslo (ak existuje): CAPITAL SÚDNY DVOR 1051 Budapest Nádor u. 28.,

Telefónne číslo poskytovateľa služieb: +36-1-773-3208

Jazyk zmluvy: Slovenský Názov, adresa, e-mailová adresa poskytovateľa služieb skladovania:

Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. 1118 Budapest Ugron G. u . 35.

Daňové číslo: 24130493-2-43

Telefón: +36 1 445 0167,

info@plex.hu

 

2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA:

 

2.1. Otázky neupravené v týchto Obchodných podmienkach, ako aj výklad týchto Obchodných podmienok sa riadia maďarským právom, najmä zákonom V. z roku 2013 o Občianskom zákonníku („Ptk“) a niektorými otázkami elektronických komerčných služieb a služieb. v súvislosti s informačnou spoločnosťou CVIII z roku 2001 (Elker. tv.) Zákon a 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom. (II. 26.) k ustanoveniam nariadenia vlády. Špeciálne produkty sa riadia príslušnými odvetvovými zákonnými ustanoveniami. Kogentné ustanovenia príslušných právnych predpisov platia pre zmluvné strany bez osobitných ustanovení.

 

2.2. Tieto VOP sú účinné od 10. mája 2022 a zostanú v platnosti až do odvolania. Poskytovateľ služby zverejní zmeny a doplnenia týchto Podmienok na webovej stránke a registrovaných a/alebo predtým zakúpených Používateľov upozorní na zmenu e-mailom. Dodatky sa nedotýkajú skôr uzatvorených zmlúv, t.j. dodatky nemajú spätnú účinnosť.

 

2.3. Poskytovateľ služby si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa webovej stránky, akejkoľvek jej časti a obsahu, ktorý sa na nej objavuje, ako aj distribúcie webovej stránky. Sťahovanie, elektronické ukladanie, spracovanie a predaj obsahu, ktorý sa objavuje na webovej stránke alebo akejkoľvek jej časti, je bez písomného súhlasu poskytovateľa služieb zakázané.

 

2.4. Poskytovateľ služby nezodpovedá za predaj a nákup produktov zverejnených na iných webových stránkach, ktoré nie sú prepojené s Poskytovateľom služby a nie sú prevádzkované Poskytovateľom služby.

 

 

3. REGISTRÁCIA / NÁKUP

 

3.1. Používateľ je povinný pri požiadavke/objednávke/predplatnom služby poskytnúť svoje vlastné, reálne údaje. V prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo údajov spojených s inou osobou pri požiadavke/objednávke/predplatnom služby je výsledná elektronická zmluva neplatná, alebo ak skrýva inú zmluvu, treba práva a povinnosti zmluvných strán posudzovať na základe skrytá zmluva. Poskytovateľ služby vylučuje svoju zodpovednosť, ak Používateľ využíva jeho služby v mene inej osoby s údajmi inej osoby.

 

3.2. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodávky alebo iné problémy alebo chyby, ktoré možno spätne vysledovať k nesprávne a/alebo nepresne poskytnutým údajom Používateľom. Poskytovateľ služby však informuje Používateľov, že po konzultácii s Používateľom a jasnej identifikácii môžu byť chybne zadané údaje v objednávke opravené tak, aby nebola sťažená fakturácia a doručenie.

 

3.3. Poskytovateľ služby nezodpovedá za škody spôsobené tým, že Používateľ zabudne svoje heslo alebo sa stane prístupným neoprávneným osobám z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemožno pripísať poskytovateľovi služby (ak existuje registrácia na stránke).

 

 

4. ROZSAH PRODUKTOV, SLUŽIEB A CIEN, KTORÉ JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ

 

4.1. Zobrazené produkty je možné objednať online (v niektorých prípadoch telefonicky) z internetového obchodu. Ceny zobrazené pri produktoch sú ceny brutto (teda zahŕňajú daň z obratu danej krajiny, ale nezahŕňajú poplatky spojené s doručením alebo platbou. Samostatné náklady na balenie nebudú účtované.

 

4.2. Poskytovateľ služby vo webovom obchode podrobne zobrazuje názov a popis produktu a zobrazuje fotografie produktov (ak je to možné).

 

4.3. V prípade zavedenia propagačnej ceny bude Poskytovateľ služby plne informovať Užívateľov o akcii a jej presnom trvaní. 4/2009 o podrobných pravidlách uvádzania predajnej ceny a jednotkovej ceny výrobkov, ako aj ceny služieb. (I. 30.) Pravidlá spoločnej vyhlášky NFGM-SZMM.

 

4.4. Ak sa aj napriek všetkej starostlivosti Poskytovateľa služby objaví na stránke Internetového obchodu nesprávna cena, Poskytovateľ služby nie je povinný potvrdiť objednávku za chybnú cenu, má však možnosť ponuku odmietnuť a môže ponúknuť potvrdenie správnej ceny, pričom Užívateľ má právo upravenú ponuku neprijať. Chybnou cenou rozumieme cenu, za ktorú podnikateľ nemá zmluvnú vôľu zmluvu uzavrieť. Na základe V. zákona z roku 2013 Občianskeho zákonníka (Ptk.) zmluva vzniká vzájomným a jednomyseľným prejavom vôle zmluvných strán. Ak sa zmluvné strany nevedia dohodnúť na zmluvných podmienkach, t.j. nedôjde k prehláseniu vyjadrujúce vôľu zmluvných strán vzájomne a jednomyseľne, nemožno v takom prípade hovoriť o platne uzavretej zmluve, z ktorej vyplývajú práva a povinnosti.

 

 

5. PROCES OBJEDNÁVKY

 

5.1. Po registrácii sa užívateľ prihlási do internetového obchodu/alebo môže začať nakupovať bez registrácie.

 

5.2. Užívateľ nastaví počet produktov, ktoré sa majú zakúpiť.

 

5.3. Používateľ vloží vybrané produkty do košíka. Používateľ si môže kedykoľvek prezrieť obsah košíka kliknutím na ikonu „košík“.

 

5.4. Ak si neželáte kupovať ďalší produkt, skontrolujte množstvo produktu, ktoré chcete kúpiť. Obsah košíka môžete vymazať kliknutím na ikonu "zmazať - X". Pre finalizáciu množstva používateľ klikne na ikonu „aktualizovať“.

 

5.5. Užívateľ zadá dodaciu adresu a následne spôsob doručenia/platby, ktorého typy sú nasledovné:

 

5.5.1. Spôsob platby:

 

Platba na dobierku: Ak je objednaný produkt doručený kuriérskou službou alebo na výdajné miesto, je možné, aby Užívateľ uhradil celkovú sumu objednávky kuriérovi alebo na výdajnom mieste v hotovosti alebo bankovou kartou pri prijatie objednaného produktu (produktov ).

 

Bankovým prevodom: Hodnotu objednaných produktov musí užívateľ previesť na bankový účet v potvrdzovacom e-maili do 3 dní. Po pripísaní čiastky na bankový účet Poskytovateľa služby má Užívateľ právo na prevzatie produktu (produktov) ním určeným spôsobom.

 

Online bankovou kartou: Používateľ má možnosť zaplatiť celkovú hodnotu objednávky online bankovou kartou prostredníctvom zabezpečeného platobného systému poskytovateľa finančných služieb, ktorý používa Poskytovateľ služby.

 

Platba bankovou kartou s Barion:

Online platby bankovou kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Údaje o bankovej karte sa obchodníkovi nedostanú. Spoločnosť Barion Payment Zrt., ktorá službu poskytuje, je inštitúcia pod dohľadom Magyar Nemzeti Bank, číslo licencie: H-EN-I-1064/2013.

5.5.2. Cena dopravy (hrubé sumy):

 

Malé balenie (balenia do cca 2 kg)

 0 EUR

Stredné balenie (balenie približne 2-10 kg)

 0 EUR

Veľké balenie (balenia nad 10 kg)

 0 EUR

 

5.6. Konečná suma na zaplatenie zahŕňa všetky náklady na základe zhrnutia objednávky a potvrdzujúceho listu. Používateľ podľa Ptk. 6:127. §, ste povinní bezodkladne overiť, či je kvalita a množstvo objednaného produktu (ov) primerané. Tovar(y) doručujeme v pracovné dni od 8:00 do 17:00.

 

5.7. Po zadaní údajov môže Používateľ odoslať svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“, avšak predtým si môže zadané údaje ešte raz skontrolovať, zaslať komentár k svojej objednávke, prípadne nám poslať e-mail na akékoľvek iné želania súvisiace s objednávkou .

 

5.8. Objednávkou užívateľ berie na vedomie, že 45/2014. (II. 26.) Podľa § 15. a ďalších podmienok (napr. § 20.) nariadenia vlády vzniká príkazom povinnosť zaplatiť.

 

5.9. Oprava chýb pri zadávaní údajov: Pred uzavretím procesu objednávky sa užívateľ môže vždy vrátiť do predchádzajúcej fázy, kde môže zadané údaje opraviť. Detailne: V priebehu objednávky je možné prezerať a upravovať obsah košíka, ak košík neobsahuje objednávané množstvo, Užívateľ môže zadať číslo objednávaného množstva do políčka na zadanie údajov v množstvo a potom stlačte tlačidlo "aktualizovať". Ak si Používateľ želá vymazať produkty v košíku, kliknite na tlačidlo „X“ „vymazať“. Počas objednávky má Užívateľ vždy možnosť opraviť/vymazať zadané údaje.

 

5.10. Užívateľ po odoslaní objednávky dostane potvrdenie e-mailom. Ak toto potvrdenie Užívateľ neobdrží v predpokladanom termíne podľa charakteru služby, najneskôr však do 48 hodín od odoslania objednávky Užívateľa, je Užívateľ oslobodený od záväznej ponuky alebo zmluvného záväzku. Objednávka a jej potvrdenie sa považujú za prijaté Poskytovateľom služby alebo Používateľom, keď sa mu stane dostupným. Poskytovateľ služby vylučuje svoju zodpovednosť za potvrdenie, ak potvrdenie nedostane včas, pretože Používateľ pri registrácii zadal nesprávnu e-mailovú adresu, alebo pretože úložný priestor prislúchajúci kontu je plný, Používateľ nemôže prijímať správy.

 

5.11. Používateľ berie na vedomie, že potvrdenie popísané v predchádzajúcom bode je len automatickým potvrdením a nevzniká ním zmluva. Zmluva vzniká okamihom, keď Poskytovateľ služby po automatickom potvrdení uvedenom v predchádzajúcom bode upozorní Používateľa novým e-mailom na podrobnosti objednávky a jej predpokladané splnenie.

 

6. SPRACOVANIE A PLNENIE OBJEDNÁVOK

 

6.1. Objednávky sú vybavované v poradí prijatia v pracovných dňoch počas pracovnej doby. Objednávku je možné zadať aj mimo časov označených ako spracovanie objednávky, ak sa tak stane po skončení pracovnej doby, bude vybavená nasledujúci pracovný deň. Zákaznícky servis poskytovateľa služieb vždy elektronicky potvrdí, kedy môže splniť vašu objednávku.

 

6.2. Všeobecná lehota, do 1-3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.

 

6.3. Na základe kúpnej zmluvy vzniká poskytovateľovi služby povinnosť previesť vlastnícke právo k veci a Užívateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu a prevziať vec.

 

6.4. Ak je predávajúcim podnikateľ a kupujúcim spotrebiteľ a predávajúci sa zaväzuje dodať vec kupujúcemu, prechádza nebezpečenstvo škody na veci na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim alebo treťou osobou. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho odovzdaním dopravcovi, ak bol prepravca poverený kupujúcim, ak prepravcu neodporučil predávajúci.

 

6.5. V prípade omeškania zo strany Poskytovateľa služby je Užívateľ oprávnený stanoviť dodatočnú lehotu. Ak predávajúci neplní v dodatočnej lehote, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 

6.6. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez stanovenia dodatočnej lehoty, ak


a) Poskytovateľ služby odmietol splniť zmluvu; alebob) podľa dohody strán alebo z dôvodu rozpoznateľného účelu služby mala byť zmluva splnená v určenom čase plnenia – a nie v inom čase.

 

6.7. Ak si Poskytovateľ služby nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, pretože produkt uvedený v zmluve nie je dostupný, je povinný o tom bezodkladne informovať Používateľa a bezodkladne mu vrátiť zaplatenú sumu a Poskytovateľ služby je tiež povinný zabezpečiť, aby Používateľ v prípade chybného plnenia uplatnil ďalšie zákonné prostriedky nápravy.

 

6.8. Poskytovateľ služby upozorňuje Používateľov na skutočnosť, že ak si Používateľ neprevezme objednaný produkt (produkty) splnené v súlade so zmluvou (bez ohľadu na spôsob platby) , dopúšťa sa porušenia zmluvy, presne podľa k Občianskemu zákonníku. 6:156. § 1 je v omeškaní.

 

na základe pravidiel nepovinného riadenia , ak Spotrebiteľ neprejaví svoj úmysel zrušiť (a nevyjadrí sa, či si želá objednaný produkt (y) , skladovanie súvisiace s bežné náklady na produkty a náklady na doručenie (ak sa platí poplatok za dobierku) (spiatočná cesta) voči používateľom.

 

Poskytovateľ služby upozorňuje Používateľov, že na vymáhanie našich takto vzniknutých právnych nárokov využíva pomoc svojich právnikov , takže úhrada iných (právnych) nákladov vzniknutých porušením zmluvy (vrátane poplatky za konanie o platobnom príkaze) tiež znáša Užívateľ.

 

 

7. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

 

7.1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ako aj nariadenie 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi. (II.26.) V zmysle nariadenia vlády má Spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

 

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo ukončenie

a) ak ide o zmluvu o predaji výrobku

aa ) k produktu,

ab) pri kúpe a predaji viacerých produktov, ak je každý produkt dodaný v inom čase, na posledný dodaný produkt,

ac ) ak ide o výrobok pozostávajúci z niekoľkých sérií alebo kusov, posledná dodaná dávka alebo kus,

ad) ak musí byť výrobok dodávaný pravidelne v stanovenej lehote, prvý servis,

 

možno ho uplatniť do 30 dni odo dňa prevzatia spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu.

 

Ak Poskytovateľ služby nevyhovie týmto informáciám, 30-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy sa predĺži o dvanásť mesiacov. Ak Poskytovateľ služby poskytne informáciu po uplynutí 30 dní odo dňa prevzatia produktu alebo odo dňa uzavretia zmluvy, avšak do 12 mesiacov, lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní odo dňa oznámenia tejto informácie.

 

7.2. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy s jasným vyhlásením v tomto zmysle alebo podľa článku 45/2014. (II.26.) prostredníctvom vzoru vyhlásenia uvedeného v prílohe č. 2 nariadenia vlády.

 

7.3. Lehota na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy uplynie 30 dní odo dňa, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

 

7.4. Spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť aj v období odo dňa uzavretia zmluvy do dňa prevzatia produktu.

 

7.5. Náklady na vrátenie produktu musí znášať Spotrebiteľ, Poskytovateľ služby sa nezaviazal tieto náklady znášať.

 

7.6. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nebudú Spotrebiteľovi účtované žiadne náklady okrem nákladov na vrátenie produktu.

 

7.7. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, ak ide o výrobok, ktorý nie je vopred vyrobený, ktorý bol vyrobený na základe pokynov spotrebiteľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo v prípade, ak ide o výrobok, ktorý bol jednoznačne prispôsobený spotrebiteľovi.

 

7.8. Spotrebiteľ tiež nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy

 

a. k ide o zmluvu o poskytovaní služieb, po dokončení služby ako celku, ak spoločnosť začala s plnením s výslovným predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vzal na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy. dokončenie služby ako celku;


b. pri produkte alebo službe, ktorých cena alebo poplatok závisí od možného pohybu peňažného trhu, ktorý spoločnosť nemôže ovplyvniť, a to ani počas lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy;


c. pokiaľ ide o výrobok podliehajúci skaze alebo výrobok, ktorý si krátkodobo zachováva svoju kvalitu;


d. pri tovare s uzavretým obalom, ktorý nie je možné po jeho otvorení vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny;


e. o tovare, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 

f. pokiaľ ide o alkoholický nápoj, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov trhu spôsobom, ktorý spoločnosť nemôže ovplyvniť a ktorého cena bola dohodnutá stranami pri uzatváraní kúpnej zmluvy, k splneniu zmluvy však dôjde až po tridsiatej deň od jeho uzavretia; napr. ak ide o obchodnú zmluvu, v ktorej podnik navštívi Spotrebiteľa na výslovnú žiadosť Spotrebiteľa za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby,

h. pri predaji a kúpe zvukových a obrazových záznamov v uzavretých obaloch, ako aj kópií počítačového softvéru, ak Spotrebiteľ po prevode obal otvoril,

 

i. pokiaľ ide o noviny, časopisy a periodiká, s výnimkou zmlúv o predplatnom;

 

j. ak ide o zmluvy uzatvorené na verejnej dražbe, k. s výnimkou služieb bývania, ak ide o zmluvu o poskytnutí ubytovania, dopravy, prenájmu áut, stravovania alebo služby súvisiacej s činnosťou voľného času, ak bol dohodnutý termín alebo termín dokončenia uvedený v zmluve, l. pokiaľ ide o digitálny dátový obsah poskytovaný na nehmotnom nosiči dát, ak podnik začal s plnením s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a zároveň s týmto súhlasom spotrebiteľ vyhlásil, že stratí jeho právo na odstúpenie od zmluvy po začatí plnenia.

 

7.9. Poskytovateľ služby vráti celú sumu zaplatenú spotrebiteľom ako náhradu vrátane nákladov vynaložených v súvislosti s plnením bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď sa spoločnosť dozvie o zrušení zmluvy v neprítomnosti. Zároveň má Poskytovateľ služby zadržiavacie právo.

 

7.10. Poskytovateľ služby pri vrátení peňazí používa spôsob platby zhodný so spôsobom platby použitým pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby; z dôvodu uplatnenia tohto spôsobu vrátenia platby nebudú Spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie náklady.

 

7.11. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy Poskytovateľovi služby, alebo ho doručiť na adresu Poskytovateľa služby.

 

7.12. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy musí spotrebiteľ zaslať vyhlásenie o zrušení do 30 dní.

 

7.13. Spotrebiteľ dodrží lehotu, ak vráti alebo odovzdá produkt(y) pred uplynutím 30-dňovej lehoty. Vrátenie sa považuje za ukončené v lehote, ak spotrebiteľ odošle produkt pred uplynutím lehoty.

 

7.14. Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie produktu.

 

7.15. Poskytovateľ služby nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady vyplývajúce z voľby iného spôsobu doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom služieb.

 

7.16. Poskytovateľ služieb môže pozdržať vrátenie peňazí, kým sa tovar (tovary) nevráti alebo kým spotrebiteľ neposkytne dôkaz o jeho vrátení: do úvahy sa berie skorší z týchto dvoch dátumov.

 

7.17. Ak chce Spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môže tak urobiť písomne (pomocou priloženého vyhlásenia), telefonicky alebo aj osobne na niektorom z kontaktov Poskytovateľa služieb. V prípade písomného oznámenia poštou berieme do úvahy čas odoslania na poštu a v prípade telefonického oznámenia čas odoslania telefonicky. Spotrebiteľ môže vrátiť objednaný produkt Poskytovateľovi služby poštou, osobne alebo pomocou kuriérskej služby.

 

7.18. Spotrebiteľ zodpovedá len za znehodnotenie vyplývajúce z používania nad rámec použitia potrebného na zistenie povahy, vlastností a prevádzky produktu.

 

7.19. 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (II.26.) Nariadenie vlády je dostupné tu.

 

7.20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ je dostupná tu.

 

7.21. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na Poskytovateľa služieb aj s ďalšími sťažnosťami na kontaktných údajoch uvedených v týchto pravidlách.

 

7.24. (Platí len v prípade, ak Poskytovateľ služby poskytuje popri predaji aj službu.) Ak Spotrebiteľ vypovedá zmluvu v absenčnom termíne po začatí plnenia, je povinný zaplatiť spoločnosti odmenu zodpovedajúcu vykonanej službe do dňa oznámenie o ukončení spoločnosti. Suma, ktorú má spotrebiteľ pomerne zaplatiť, sa určí na základe celkovej sumy protihodnoty uvedenej v zmluve plus daň. Ak Spotrebiteľ preukáže, že takto určená celková suma je neprimerane vysoká, pomerná suma musí byť vypočítaná na základe trhovej hodnoty služieb vykonaných do dňa ukončenia zmluvy.

 

7.25. Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy:

 

7.25.1. Ak chce Spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy, musí svoj úmysel odstúpiť od zmluvy uviesť prostredníctvom kontaktných údajov Poskytovateľa služby.

 

7.25.2. Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote, ak svoje vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odošle pred uplynutím 30. dňa od prevzatia produktu. V prípade písomného zrušenia stačí do 30 dní zaslať vyhlásenie o zrušení. V prípade oznámenia poštou sa berie do úvahy dátum odoslania, v prípade oznámenia emailom čas odoslania emailu.

 

7.25.3. V prípade odstúpenia od zmluvy je Spotrebiteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť objednaný produkt na adresu Poskytovateľa služby alebo ho odovzdať poskytovateľovi služby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak produkt odošlete pred 14-dňovou lehotou (nemusí teda prísť do 14 dní). Zákazník znáša náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vrátením tovaru z dôvodu uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

 

7.25.4. Poskytovateľ služby však nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady vyplývajúce z voľby iného spôsobu doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom služieb. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu.

 

7.25.5. Pri kúpe a predaji viacerých produktov, ak sú jednotlivé produkty dodané v rôznom čase, môže zákazník uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy do 30 dní od prevzatia posledného dodaného produktu alebo produktu pozostávajúceho z viacerých položiek alebo kusov.

 

8. ZÁRUKA, ZÁRUKA

 

Chybný výkon

Poskytovateľ služby plní nesprávne, ak služba v čase plnenia nespĺňa požiadavky na kvalitu stanovené zmluvou alebo právnymi predpismi. Poskytovateľ služby neplní nesprávne, ak nositeľ práv v čase uzatvárania zmluvy o chybe vedel, alebo o chybe v čase uzatvárania zmluvy vedieť mal.

V zmluve medzi spotrebiteľom a spoločnosťou je neplatné ustanovenie, ktoré sa odchyľuje od ustanovení tejto kapitoly o záruke na príslušenstvo a záruke v neprospech spotrebiteľa.

Viacnásobné záručné práva sú dostupné len pre používateľov, ktorí sa kvalifikujú ako spotrebitelia podľa Občianskeho zákonníka.

Užívateľ, ktorý je podnikateľom: osoba, ktorá koná v rámci svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti.

Záruka na príslušenstvo

 

8.1. V akých prípadoch môže Používateľ uplatniť svoje právo zo záruky na príslušenstvo?

V prípade chybného plnenia zo strany Poskytovateľa služby môže Užívateľ uplatniť u Poskytovateľa služby záručný nárok v súlade s pravidlami Občianskeho zákonníka.

 

8.2. Aké práva má používateľ na základe svojej reklamácie na príslušenstvo?

Používateľ môže podľa svojho výberu využiť nasledujúce doplnkové záručné nároky: môže požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ splnenie nároku zvoleného používateľom nie je nemožné alebo by pre spoločnosť znamenalo neprimerané dodatočné náklady v porovnaní s na splnenie ďalších požiadaviek. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o pomerné zníženie náhrady alebo v krajnom prípade môžete od zmluvy odstúpiť. Môžete prejsť z vami zvoleného práva záruky na príslušenstvo na iné, ale náklady na prechod znáša Používateľ, pokiaľ to nebolo odôvodnené alebo ak spoločnosť neuviedla dôvod.

 

Spotrebiteľ je tiež oprávnený – v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy – požadovať pomerné zaplatenie náhrady škody alebo vypovedať kúpnu zmluvu, ak

 

 1. a) spoločnosť nevykonala opravu alebo výmenu, alebo ju vykonala, ale nevykonala čiastočné alebo úplné vyradenie z prevádzky a opätovné uvedenie do prevádzky alebo odmietla uviesť tovar do súladu so zmluvou;
 2. b) došlo k opakovanej chybe pri plnení napriek tomu, že sa spoločnosť snažila uviesť tovar do súladu so zmluvou;
 3. c) chyba v plnení je taká závažná, že odôvodňuje okamžité zníženie ceny alebo okamžité zrušenie kúpnej zmluvy; posadnutosť
 4. d) podnikateľ sa nezaviazal uviesť tovar do súladu so zmluvou alebo je z okolností zrejmé, že podnikateľ neuvedie tovar do stavu zodpovedajúceho zmluve v primeranej dobe alebo bez značnej ujmy na záujmoch spotrebiteľa.

 

Ak chce Spotrebiteľ ukončiť kúpnu zmluvu z dôvodu chybného plnenia, dôkazné bremeno preukázania, že chyba nie je významná, nesie spoločnosť.

Spotrebiteľ je oprávnený zadržať zostávajúcu časť kúpnej ceny - v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy - úplne alebo sčasti, kým si spoločnosť nesplní svoje povinnosti súvisiace so zhodou plnenia so zmluvou a s vadným plnením.

Primeraná lehota na opravu alebo výmenu tovaru sa počíta od okamihu, keď spotrebiteľ informoval spoločnosť o vade.

Spotrebiteľ musí dať tovar k dispozícii spoločnosti, aby mohla dokončiť opravu alebo výmenu.

V prípade zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom musí podnikateľ zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady. Ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v súlade s povahou a účelom tovaru - predtým, ako sa vada stala zistiteľnou - potom povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a náhradný alebo opravený tovar dodaný ako náhrada , umiestnenie alebo znášanie nákladov na odstránenie alebo uvedenie do prevádzky.

Doručenie náhrady je proporcionálne, ak sa jej výška rovná rozdielu medzi hodnotou tovaru, na ktorý má Spotrebiteľ v prípade zmluvného plnenia nárok, a hodnotou skutočne prijatého tovaru Spotrebiteľom.

Právo spotrebiteľa ukončiť kúpnu zmluvu je možné uplatniť právnym vyhlásením adresovaným spoločnosti, v ktorom je vyjadrené rozhodnutie o ukončení.

Ak sa chybné plnenie týka len určitej časti tovaru dodávaného na základe kúpnej zmluvy a sú u nich podmienky na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, môže Spotrebiteľ vypovedať kúpnu zmluvu len ohľadom tovaru s vadami, ale aj vo vzťahu k akémukoľvek ďalšiemu tovaru nadobudnutému spolu s nimi. môže od nej odstúpiť, ak nemožno od spotrebiteľa rozumne očakávať, že si ponechá len tovar, ktorý je v súlade so zmluvou.

 

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v celom rozsahu alebo v časti týkajúcej sa tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy,

 1. a) spotrebiteľ musí dotknutý tovar vrátiť spoločnosti na náklady spoločnosti; a
 2. b) Spoločnosť je povinná Spotrebiteľovi bezodkladne vrátiť kúpnu cenu zaplatenú za dotknutý tovar, len čo obdrží tovar alebo potvrdenie o vrátení tovaru.

 

8.3. Aká je lehota pre používateľa na uplatnenie reklamácie na príslušenstvo?

Užívateľ (ak je považovaný za spotrebiteľa) je povinný nahlásiť chybu bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia chyby. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že po uplynutí dvojročnej premlčacej doby (1 rok v prípade podnikania alebo použitých produktov) si už nemôžete uplatniť svoje práva zo záruky na príslušenstvo. zmluva. (V prípade produktov s dátumom spotreby je možné uplatniť záruku na príslušenstvo do konca dátumu spotreby).

 

Ak je v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky kúpna zmluva zabezpečená nepretržitým poskytovaním digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb po určitú dobu, spoločnosť zodpovedá za vadu tovaru súvisiacu s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou, ak je vada

 1. a) do dvoch rokov od dodania tovaru, ak ide o nepretržitú službu v trvaní nepresahujúcom dva roky; posadnutosť
 2. b) ak ide o nepretržitú službu presahujúcu dva roky, počas celého trvania nepretržitej služby

vyskytuje alebo sa stáva rozpoznateľným.

 

8.4. Od koho si môžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo?

Užívateľ môže uplatniť svoj nárok na záruku príslušenstva voči Poskytovateľovi služby.

 

8.5. Aké ďalšie podmienky platia pre uplatnenie vašich práv zo záruky na príslušenstvo (ak je používateľ považovaný za spotrebiteľa)?

Do 1 roka odo dňa dodania nie je žiadna iná podmienka pre uznanie reklamácie príslušenstva okrem nahlásenia závady, ak Užívateľ preukáže, že produkt alebo službu poskytla spoločnosť prevádzkujúca internetový obchod. Po 1 roku odo dňa plnenia je však Užívateľ povinný preukázať, že užívateľom uznaná chyba bola prítomná už v čase plnenia.

 

Záruka na produkt

 

8.6. V akých prípadoch môže Používateľ uplatniť svoje záručné právo na produkt?

V prípade závady na hnuteľnej veci (výrobku) môže Užívateľ podľa vlastného výberu uplatniť záručný nárok na príslušenstvo alebo na výrobok.

 

8.7. Aké práva má používateľ na základe svojej reklamácie na produkt?

Ako reklamáciu produktu môže užívateľ požadovať iba opravu alebo výmenu chybného produktu.

 

8.8. V akom prípade sa výrobok považuje za chybný?

Výrobok je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom.

 

8.9. V akom časovom rámci môže Používateľ uplatniť svoj nárok na záruku na produkt?

Užívateľ môže uplatniť reklamáciu na produkt do dvoch rokov od uvedenia produktu na trh výrobcom. Po tomto termíne toto právo stratíte.

 

8.10. Voči komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok?

Svoj nárok na záruku na produkt môžete uplatniť len voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľnej veci. V prípade reklamácie produktu musí užívateľ preukázať vadu produktu.

 

8.11. V akých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od záručných povinností na výrobok?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od záručnej povinnosti na výrobok len vtedy, ak preukáže, že:
- výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo - vada nebola rozpoznateľná podľa stavu vedy a techniky pri čas uvedenia na trh, alebo - vada výrobku vyplýva z uplatňovania právnych predpisov alebo záväzných úradných predpisov. Stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže jeden dôvod na oslobodenie. Upozorňujeme, že z dôvodu rovnakej závady nemôžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo a na výrobok súčasne, a to paralelne. Ak je však váš nárok na záruku na výrobok úspešne uplatnený, môžete si uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo na vymenený výrobok alebo opravený diel u výrobcu.

 

Záruka (na nové predmety dlhodobej spotreby)

 

8.12. V akých prípadoch môže spotrebiteľ uplatniť svoje záručné právo?

151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby v prípade chybného plnenia. (IX. 22.) Na základe nariadenia vlády je Poskytovateľ služby povinný poskytnúť záruku, ak je užívateľ klasifikovaný ako Spotrebiteľ.

 

8.13. Aké práva majú spotrebitelia v rámci záruky a v akom časovom rámci?

Záručná doba:

Pre produkty, ktoré predávame: 2 roky

Nedodržanie týchto termínov bude mať za následok stratu práv.

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania spotrebného tovaru Spotrebiteľovi, alebo ak poskytovateľ služby alebo jeho splnomocnenec vykoná uvedenie do prevádzky.

Ak Spotrebiteľ uvedie spotrebný tovar do prevádzky po viac ako šiestich mesiacoch odo dňa odovzdania, dňom začatia plynutia záručnej doby je deň odovzdania spotrebného tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť svoj nárok na opravu priamo v sídle Poskytovateľa služby, na ktoromkoľvek mieste, pobočke alebo v servise uvedenom spoločnosťou na záručnom liste.

Na základe záručnej reklamácie, podľa výberu oprávnenej strany

 1. môže požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je splnenie zvoleného záručného práva nemožné alebo ak by to malo za následok neúmerné dodatočné náklady pre oprávneného v porovnaní s plnením iného záručného nároku, s prihliadnutím na hodnotu, ktorú predstavuje služba v bezchybnom stave. stav, závažnosť porušenia zmluvy a právo na plnenie záručného práva spôsobila ujmu na záujmoch; posadnutosť
 2. môže požadovať pomerné zaslanie náhrady alebo od zmluvy odstúpiť, ak sa oprávnený nepodujal na opravu alebo výmenu, (...) nemôže túto povinnosť splniť, alebo ak zanikol záujem vlastníka o opravu alebo výmenu.

 

Nie je priestor na zrušenie z dôvodu nepodstatnej chyby.

Mali by ste sa zamerať na 15 dní

19/2014 o procesných pravidlách pri vybavovaní záručných a záručných reklamácií na veci predávané na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (IV. 29.) Podľa § 5 vyhlášky NGM sa Poskytovateľ služby musí snažiť vykonať opravu alebo výmenu najneskôr do 15 dní . Ak doba trvania opravy alebo výmeny presiahne 15 dní, Poskytovateľ služby je povinný informovať Spotrebiteľa o predpokladanom čase trvania opravy alebo výmeny . Informácie sú poskytované s predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa, elektronicky alebo iným spôsobom vhodným na preukázanie prijatia Spotrebiteľom.

Ak sa ukáže, že výrobok nie je možné opraviť

Ak poskytovateľ služby pri prvej oprave spotrebného tovaru v záručnej dobe zistí, že spotrebný tovar nie je možné opraviť , je povinný spotrebný tovar vymeniť do 8 dní, ak si spotrebiteľ nenariadi inak . Ak nie je možná výmena spotrebného tovaru, je Poskytovateľ služby povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu do 8 dní.

Ak sa výrobok rozbije štvrtýkrát

Ak sa v záručnej dobe spotrebný tovar po 3x oprave pokazí opäť - ak Spotrebiteľ nepožiada o pomerné zníženie kúpnej ceny a Spotrebiteľ si neželá spotrebný tovar opraviť na náklady spoločnosti alebo si ho nechať opravený niekým iným, je Poskytovateľ služby povinný vrátiť spotrebný tovar do 8 dní vymeniť vnútri . Ak nie je možná výmena spotrebného tovaru, je Poskytovateľ služby povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu do 8 dní.

Ak to nie je možné opraviť do 30 dní

Ak nedôjde k oprave spotrebnej veci do 30. dňa odo dňa oznámenia žiadosti o opravu Poskytovateľovi služby, Poskytovateľ je povinný spotrebnú vec vymeniť do 8 dní od neúspešného uplynutia 30-dňovej lehoty, ak inak objednané Spotrebiteľom . Ak nie je možná výmena spotrebného tovaru, je Poskytovateľ služby povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu do 8 dní od neúčinného uplynutia tridsaťdňovej lehoty na opravu .

 

8.14. Kedy je spoločnosť oslobodená od záručnej povinnosti?

Poskytovateľ služby je oslobodený od záručnej povinnosti len vtedy, ak preukáže, že príčina vady vznikla po plnení. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pre tú istú závadu nemôžete súbežne uplatňovať nárok na záruku na príslušenstvo a na záruku, ani na uplatnenie záruky na výrobok a záruky súčasne.

 

8.15 Poskytovateľ služby nemá záruku presahujúcu záručnú dobu (odborne predpokladanú životnosť) na škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním /zastaraním.

 

8.16. Poskytovateľ služby taktiež nezodpovedá za žiadnu záruku alebo garanciu za škody spôsobené nesprávnym alebo neopatrným zaobchádzaním po prechode nebezpečenstva škody, nadmerným používaním, inými než uvedenými vplyvmi alebo iným neúčelovým použitím produktov.

 

8.17. Ak Spotrebiteľ uplatní požiadavku na výmenu do troch pracovných dní od kúpy (uvedenia do prevádzky) z dôvodu poruchy spotrebného tovaru, Poskytovateľ služby je povinný spotrebný tovar vymeniť, ak porucha bráni zamýšľanému používaniu.

 

9. POSTUP V PRÍPADE REKLAMÁCIE ZÁRUKY (V PRÍPADE POUŽÍVATEĽOV POVAŽOVANÝCH ZA SPOTREBITEĽOV)

 

9.1. V zmluve medzi spotrebiteľom a podnikateľom sa dohoda zmluvných strán nemôže odchýliť od ustanovení predpisu v neprospech spotrebiteľa.

 

9.2. Povinnosťou Spotrebiteľa je preukázať uzavretie zmluvy (faktúrou alebo aj len pokladničným dokladom).

 

9.3. Náklady súvisiace s plnením záručnej povinnosti znáša Poskytovateľ služby (§ 6:166 Občianskeho zákonníka).

 

9.4. Poskytovateľ služby je povinný vyhotoviť záznam o nahlásenej záruke alebo reklamácii Spotrebiteľa.

 

9.5. Kópia protokolu musí byť Spotrebiteľovi bezodkladne a preukázateľne sprístupnená.

 

9.6. Ak sa Poskytovateľ služby nemôže pri jej nahlásení vyjadriť o plnení záručnej alebo záručnej reklamácie Spotrebiteľa, musí Spotrebiteľovi oznámiť svoje stanovisko - v prípade zamietnutia reklamácie dôvod zamietnutia a možnosť obrátiť sa na zmierovací orgán – do piatich pracovných dní, preukázateľným spôsobom.

 

9.7. Protokol je Poskytovateľ služby povinný uchovávať tri roky odo dňa jeho vyhotovenia a na požiadanie ho predložiť kontrolnému orgánu.

 

9.8. Poskytovateľ servisu sa musí snažiť vykonať opravu alebo výmenu najneskôr do pätnástich dní. Ak doba trvania opravy alebo výmeny presiahne 15 dní, Poskytovateľ služby je povinný informovať Spotrebiteľa o predpokladanom čase trvania opravy alebo výmeny . Informácie sú poskytované s predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa, elektronicky alebo iným spôsobom vhodným na preukázanie prijatia Spotrebiteľom.

 

10. RÔZNE USTANOVENIA

 

10.1. Poskytovateľ služby je oprávnený využiť na plnenie svojich povinností prispievateľa. Za jeho protiprávne správanie nesiete plnú zodpovednosť, ako keby ste sa protiprávneho konania dopustili sami.

 

10.2. Ak sa ktorákoľvek časť týchto Nariadení stane neplatnou, nezákonnou alebo nevymožiteľnou, platnosť, zákonnosť a vymožiteľnosť zostávajúcich častí nebude ovplyvnená.

 

10.3. Ak Poskytovateľ služby neuplatní svoje právo podľa Nariadení, neuplatnenie práva nemožno považovať za vzdanie sa tohto práva. Vzdanie sa akéhokoľvek práva je platné len vtedy, ak je výslovne uvedené v písomnej forme. Skutočnosť , že Poskytovateľ služby pri jednej príležitosti dôsledne nedodrží podstatnú podmienku alebo ustanovenie Nariadení, neznamená, že sa vzdáva trvať na prísnom dodržiavaní danej podmienky alebo ustanovenia v budúcnosti.

 

10.4. Poskytovateľ služby a Používateľ sa snažia urovnať svoje spory priateľsky.

 

10.5. Zmluvné strany potvrdzujú, že internetový obchod Poskytovateľa služieb pôsobí v Maďarsku a že sa tu vykonáva aj jeho údržba. Keďže stránku možno navštíviť aj z iných krajín, používatelia výslovne berú na vedomie, že vo vzťahu medzi používateľom a poskytovateľom služieb je rozhodným právom maďarské právo. Ak je užívateľ spotrebiteľ, Pp. Podľa § 26 ods. 1 je pre spory z tejto zmluvy voči Spotrebiteľovi výlučne príslušný súd v mieste bydliska odporcu (spotrebiteľa).

 

10.6. Poskytovateľ služieb neuplatňuje odlišné všeobecné podmienky prístupu pre prístup k produktom vo webovom obchode z dôvodov súvisiacich s národnosťou, miestom bydliska alebo sídla Užívateľa.

 

10.7. Poskytovateľ služby neuplatňuje – s ohľadom na spôsoby platby, ktoré akceptuje – na platobnú operáciu odlišné podmienky z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou Používateľa, miestom bydliska alebo sídla, miestom účtu platobného účtu, miestom sídlo poskytovateľa platobných služieb alebo miesto vydania platobného nástroja nahrádzajúceho hotovosť v rámci Európskej únie z dôvodu

 

10.8. Poskytovateľ služby dodržiava nariadenia 2006/2004/ES a (EÚ) 2017/2394 o prijímaní opatrení proti neoprávneným územným obmedzeniam obsahu a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti zákazníka, miesta bydliska alebo sídla, ako aj as 2009/22 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 o zmene a doplnení smernice ES.

 

11. POSTUP VYBAVENIA REKLAMÁCIE (V PRÍPADE POUŽÍVATEĽOV, KTORÍ SÚ SPOTREBITEĽMI)

 

11.1. Cieľom poskytovateľa služieb je splniť všetky objednávky vo vyhovujúcej kvalite, k úplnej spokojnosti zákazníka. Ak má Užívateľ stále nejaké sťažnosti týkajúce sa zmluvy alebo jej plnenia, môže svoju sťažnosť oznámiť na vyššie uvedené telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo listom.

 

11.2. Poskytovateľ služby ústnu sťažnosť bezodkladne preskúma a v prípade potreby ju napraví. Ak zákazník nesúhlasí s vybavením reklamácie, alebo okamžité prešetrenie reklamácie nie je možné, Poskytovateľ služby bezodkladne reklamáciu a svoje stanovisko k nej zaznamená a odovzdá zákazníkovi jej kópiu.

 

11.3. Poskytovateľ služby odpovie na písomnú reklamáciu písomne do 30 dní. Svoj postoj zamietajúci sťažnosť odôvodňuje. Zápisnicu o reklamácii a kópiu odpovede uchováva Poskytovateľ služby po dobu 3 rokov a na požiadanie ju predloží kontrolným orgánom.

 

11.4. Dovoľujeme si Vás informovať, že ak bude Vaša sťažnosť zamietnutá, môžete so svojou sťažnosťou začať postup úradného alebo zmierovacieho orgánu, a to nasledovne:

 

11.5. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť orgánu na ochranu spotrebiteľa:

 

Fgytv . _ 45/A. Odseky (1)-(3) § 387/2016 o ustanovení orgánu na ochranu spotrebiteľa. (XII. 2.) Na základe nariadenia vlády vystupuje ako všeobecný orgán na ochranu spotrebiteľa úrad vlády: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

11.6. V prípade vzniknutého sporu sa ako spotrebiteľ môžete obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike SOI, http://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

Názov subjektu: Slovenská obchodná inšpekcia

Sídlo subjektu: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27

IČO:    17 33 19 27

Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Bajkalská 21/A, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:

ars@soi.sk

adr@soi.sk

 

11.7. Zmierovacia komisia je zodpovedná za riešenie spotrebiteľských sporov mimo súdneho konania. Úlohou zmierovacej rady je pokúsiť sa dosiahnuť dohodu medzi stranami za účelom urovnania spotrebiteľského sporu a v prípade neúspešnosti rozhoduje vo veci tak, aby bola zabezpečená jednoduchá, rýchla, efektívna a nákladovo úsporné presadzovanie práv spotrebiteľov. Zmierovací orgán na žiadosť spotrebiteľa alebo poskytovateľa služieb poskytuje poradenstvo o právach a povinnostiach spotrebiteľa.

 

11.8. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu súvisiaceho s online predajnou zmluvou alebo zmluvou o poskytovaní online služieb - Fgytv . s prihliadnutím na kompetenčné pravidlá definované v § 20 - môže konať zmierovacia rada, ktorú prevádzkujú všetky župné (hlavné) obchodné a priemyselné komory.

 

11.9. V prípade sťažnosti môže Spotrebiteľ využiť platformu EÚ na riešenie sporov online. Používanie platformy si vyžaduje jednoduchú registráciu v systéme Európskej komisie kliknutím sem. Následne po prihlásení môže Spotrebiteľ podať sťažnosť prostredníctvom internetovej stránky, ktorá má nasledujúcu adresu: http://ec.europa.eu/odr

 

11.10. Poskytovateľ služieb má povinnosť spolupracovať v rámci postupu zmierovacej rady. Poskytovateľ služby používa postup zmierovacej komisie. V rámci toho musíte zaslať svoju odpoveď zmierovacej rade a zabezpečiť účasť osoby oprávnenej na uzavretie zmieru na pojednávaní. V prípade, že sídlo alebo sídlo spoločnosti nie je zapísané v obvode komory, ktorá prevádzkuje územne príslušný zmierovací výbor, povinnosť súčinnosti spoločnosti sa rozširuje na ponuku možnosti uzatvorenia písomnej dohody podľa potrieb spotrebiteľa.

 

11.11. Ak sa Spotrebiteľ neobráti na zmierovací orgán, alebo ak tento postup nevedie k výsledku, Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na súd za účelom urovnania právneho sporu. Žaloba sa musí začať žalobou, v ktorej musia byť uvedené tieto informácie:


• príslušný súd;

• meno, miesto pobytu a právne postavenie strán a zástupcov strán;

• právo na vykonať s uvedením skutočností, na ktorých sa zakladá, a ich dôkazov;

• údaje, z ktorých možno určiť právomoc a príslušnosť súdu;

• určitý návrh na rozhodnutie súdu. Listina alebo kópia k žalobe musí byť priložená listina, ktorej obsah sa označuje ako dôkaz.

 

12. AUTORSKÉ PRÁVA

 

12.1. Keďže https://zevoza.com ako webstránka je považovaná za autorské dielo, sťahovanie (rozmnožovanie), opätovný prenos verejnosti, používanie inými spôsobmi, elektronické ukladanie, spracovanie a predaj obsahu, ktorý sa na stránke objavuje alebo ktorejkoľvek časti je zakázané bez písomného súhlasu Poskytovateľa služby bez. Používateľ si zároveň môže stiahnuť Všeobecné obchodné podmienky a informácie o správe údajov bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení a uložiť ich v akejkoľvek forme.

 

12.2. Akýkoľvek materiál z webovej stránky https://zevoza.com a jej databázy je možné prevziať , a to aj s písomným súhlasom, len s odkazom na danú webovú stránku.

 

12.3. Poskytovateľ služby si vyhradzuje všetky práva na všetky prvky svojej služby, názvy domén , sekundárne domény s nimi vytvorené mená a internetové reklamné plochy.

 

12.4. Je zakázané prispôsobovať alebo spätne analyzovať obsah webových stránok https://zevoza.com alebo niektorých ich častí; nečestným spôsobom zavádzať užívateľské ID a heslá; používanie akejkoľvek aplikácie, ktorá môže byť použitá na úpravu alebo indexovanie webovej stránky alebo akejkoľvek jej časti.

 

12.5. Názov https://zevoza.com je chránený autorským právom, jeho použitie, s výnimkou odkazu, je možné len s písomným súhlasom Poskytovateľa služby.

 

12.6. Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľovi služby vzniká v prípade použitia bez licencie nárok na pokutu. V prípade porušenia autorských práv Poskytovateľ služby uplatňuje notárske osvedčenie, ktorého výšku účtuje aj porušovateľovi. 

 

12. OCHRANA ÚDAJOV

 

Informácie o správe údajov webovej stránky sú dostupné na nasledujúcom odkaze:


Budapešť, 10. mája 2022.

Vzor prehlásenia o zrušení

(vyplňte a vráťte len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: PEAK ADVISOR Kft., 1118 Budapešť, Szent Adalbert tér 14, hello@zevoza.com

 

Ja, nižšie podpísaný, vyhlasujem, že uplatňujem svoje právo na odstúpenie od zmluvy/zrušenie predaja nasledujúcich produktov :

 

Dátum objednávky / dátum prijatia:

 

Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov):

 

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):

 

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba v prípade písomného oznámenia):

 
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2023

Informácie o správe údajov
Oznámenie o ochrane osobných údajov

 Oznámenie o ochrane osobných údajov

 

 

Úvod

 

Spoločnosť PEAK ADVISOR Ltd. (1118 Budapešť, Szent Adalbert tér 14., daňové číslo: 23369658-2-43, registračné číslo spoločnosti: 01 09 962373) (ďalej len "poskytovateľ služieb", "správca údajov") sa týmto zaväzuje dodržiavať tieto zásady:

 

Nasledujúce informácie sa poskytujú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Zmeny a doplnenia týchto zásad nadobudnú účinnosť po ich zverejnení na vyššie uvedenej adrese.

 

Správca údajov a kontaktné údaje

 PEAK ADVISOR KFT.

Hungary 1118  Budapest, Szent  Adalbert tér 14.

E-mail: hello@zevoza.com

 

Definície pojmov

 

 

1 "osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

 

2 "spracúvanie" je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo zničenie;

 

3 "prevádzkovateľ" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov ak sú účely a prostriedky spracúvania určené právom Únie alebo členského štátu, lebo osobitné kritprevádzkovateľ aériá na určenie prevádzkovateľa môžu byť tiež určené právom Únie alebo členského štátu;

 

4 "spracovateľ" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

 

5 "príjemca" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo s ktorým sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či je treťou stranou alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom v rámci individuálneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, nie sú príjemcami; spracúvanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účelmi spracúvania;

 

6 "súhlas dotknutej osoby" je slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vyhlásením alebo úkonom, ktorým vyjadruje svoj jednoznačný súhlas;

 

7 "Porušenie ochrany údajov" je porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené zverejnenie prenášaných, uchovávaných alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo prístup k nim.

 

Zásady, ktorými sa riadi spracovanie osobných údajov

 

Osobné údaje

 

 1. by mali byť spracúvané zákonným a spravodlivým spôsobom a transparentne pre dotknutú osobu /"zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť"/;

 

 2. boli zhromažďované len na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely a neboli spracúvané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi v súlade s článkom 89 ods. 1 /"obmedzenie účelu"/;

 

3.  by mali byť primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú ("minimalizácia údajov");

 

4. by mali byť presné a v prípade potreby aktualizované; musia sa prijať všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú na účely spracúvania nepresné, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili ("presnosť");

 

5. by mali uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, len ak sa budú spracúvať na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1, s výhradou zavedenia vhodných technických a organizačných opatrení stanovených v tomto nariadení na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb ("obmedzené uchovávanie");

 

6. sa spracúvajú takým spôsobom, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením ("integrita a dôvernosť"), a to zavedením vhodných technických alebo organizačných opatrení.

 

7. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že jeho spracovanie bude prebiehať v súlade so zásadami uvedenými v tomto bode.

 

Spracovanie údajov súvisiacich s prevádzkou internetového obchodu/využívaním služby

 

1. Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania údajov:

 

Osobné údaje

Účel spracovania údajov

Právny základ

Meno používateľa

Identifikácia, registrácia

umožnenie registrácie

Článok 6 ods. 1 GDPR

písm. b) a

§ 13/A ods. 3 zákona o službách elektronického obchodu.

Heslo

Používa sa na zabezpečený prístup k používateľskému účtu

Priezvisko a meno

Na kontaktovanie nás, uskutočnenie nákupu, vystavenie riadnej faktúry, uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

E-mailová adresa

Zostaňte v kontakte

Telefónne číslo

Efektívnejšie spolupracovať v otázkach fakturácie alebo dodávok

Fakturačný názov a adresa

1. vytváranie, definovanie obsahu, zmeny, monitorovanie plnenia, fakturácia poplatkov vyplývajúcich zo zmlúv a vymáhanie nárokov vyplývajúcich zo zmlúv

2. vystavenie správnej faktúry

Článok 6 ods. 1 písm. c) a článok 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve

Názov a adresa dodávky

Umožnenie doručenia do domu

Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13/A ods. 3 zákona o  službách elektronického obchodu.

Dátum nákupu/registrácie/ Ip adresa

Vykonanie technickej operácie

Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13/A ods. 3 zákona o  službách elektronického obchodu.

 

 

 

 

2. Dotknuté osoby:

 

Všetky registrované dotknuté osoby/zákazníci webového obchodu. Meno používateľa a e-mailová adresa nemusia obsahovať žiadne osobné údaje.

 

3. Trvanie spracúvania, lehota na vymazanie údajov:

 

Ak sa uplatní jedna z podmienok článku 17 ods. 1 GDPR, bude trvať až do žiadosti dotknutej osoby o vymazanie údajov. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o vymazaní všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou elektronickými prostriedkami podľa článku 19 GDPR. Ak žiadosť dotknutej osoby o vymazanie obsahuje aj ňou poskytnutú e-mailovú adresu, prevádzkovateľ ju po oznámení vymaže. S výnimkou účtovných záznamov, pretože podľa článku 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve sa tieto údaje musia uchovávať 8 rokov. Zmluvné údaje dotknutej osoby sa môžu vymazať po uplynutí premlčacej lehoty podľa občianskeho práva na základe žiadosti dotknutej osoby o vymazanie.

Účtovné doklady (vrátane účtov hlavnej knihy, analytickej alebo podrobnej evidencie), ktoré priamo a nepriamo podporujú účtovné účty, sa musia uchovávať najmenej 8 rokov v čitateľnej forme, ktorá sa dá vyhľadať odkazom na účtovné záznamy.

 

4. Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov údajov, príjemcov osobných údajov:

 

 Osobné údaje môže spracúvať prevádzkovateľ a jeho poverení zamestnanci v súlade s vyššie uvedenými zásadami.

 

5. Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

 

 • Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
 • Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a právo kedykoľvek odvolať súhlas.

 

6. Dotknutá osoba môže požiadať o prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie spracovania alebo o prenosnosť údajov týmito spôsobmi:

 • poštou na adresu: Hungary 1118 Budapest Szent Adalbert tér 14
 • e-mailom: hello@zevoza.com

 

7. Právny základ spracovania:

 

 • Článok 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR,
 • Paragraf 13/A ods. 3 zákona CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti (ďalej len "Elkerov zákon"):

Poskytovateľ služieb môže spracúvať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na poskytovanie služby. Poskytovateľ je povinný pri dodržaní ostatných podmienok zvoliť a v každom prípade prevádzkovať prostriedky používané pri poskytovaní služby informačnej spoločnosti tak, aby sa osobné údaje spracúvali len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na poskytovanie služby a na plnenie ostatných účelov ustanovených v tomto zákone, avšak len v nevyhnutnom rozsahu a počas nevyhnutnej doby.

 • Článok 6 ods. 1 písm. c) v prípade faktúr vystavených v súlade s právnymi predpismi o účtovníctve.
 • 5 rokov v prípade vymáhania nárokov vyplývajúcich zo zmluvy podľa § 6:22 zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku..
 •  
 • 6:22 [Premlčacia lehota]

 

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, nároky sa premlčujú po piatich rokoch.

 

(2) Premlčacia lehota začína plynúť, keď sa pohľadávka stane splatnou.

 

(3) Dohoda o zmene premlčacej lehoty musí mať písomnú formu.

 

(4) Dohoda vylučujúca premlčanie je neplatná.

 

8. Upozorňujeme, že

 • - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a predloženie ponuky.
 • - Vaše osobné údaje ste povinní poskytnúť, aby sme mohli splniť vašu objednávku.
 • - Ak údaje neposkytnete, nebudeme môcť vašu objednávku vybaviť..

 

Správa súborov cookie (cookies)

1.Takzvané "súbory cookie relácie chránené heslom", "súbory cookie nákupného košíka",

"bezpečnostné súbory cookie", "nevyhnutné súbory cookie", "funkčné súbory cookie" a "súbory cookie pre štatistiku webových stránok" si nevyžadujú predchádzajúci súhlas dotknutej osoby.

2. Skutočnosť spracovania, rozsah spracúvaných údajov: jedinečný identifikátor, dátumy, časy

3. Dotknuté osoby: všetky dotknuté osoby, ktoré navštívia webové sídlo

4. Účel spracovania údajov: identifikácia používateľov, sledovanie návštevníkov, zabezpečenie personalizovanej prevádzky.

5. Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov:

 

Typ súborov cookie

Právny základ spracovania

Trvanie spracovania údajov

Súbory cookie relácie alebo iné súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky.

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Oprávnený záujem správcu na účely prevádzky webovej stránky, zabezpečenia funkčnosti a základných funkcií webovej stránky a bezpečnosti počítačového systému

Obdobie do konca príslušnej relácie návštevníka

Trvalé alebo uložené súbory cookie

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Oprávnený záujem správcu na účely prevádzky webovej stránky, zabezpečenia funkčnosti a základných funkcií webovej stránky a bezpečnosti počítačového systému

Údaje sa spracúvajú, kým ich dotknutá osoba nevymaže, alebo sa súbory cookie s presným dátumom platnosti (trvalé, uložené) uchovávajú v počítači, kým sa nevymažú, najneskôr však do uplynutia ich platnosti.

Štatistické marketingové súbory cookie

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPRpontja

1 mesiac - 2 roky

 

Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov, ktorí môžu mať prístup k údajom: k osobným údajom môže mať prístup prevádzkovateľ.

 

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním údajov: Dotknuté osoby majú možnosť vymazať súbory cookie v ponuke Nástroje/Preferencie svojho prehliadača, zvyčajne v rámci nastavení ochrany osobných údajov.

 

 

8. Väčšina prehliadačov, ktoré používajú naši používatelia, umožňuje nastaviť, ktoré súbory cookie sa majú ukladať, a umožňuje opätovné vymazanie (niektorých) súborov cookie. Ak obmedzíte ukladanie súborov cookie na konkrétnych webových stránkach alebo nepovolíte ukladanie súborov cookie tretích strán, môže to za určitých okolností viesť k tomu, že naše webové stránky už nebudú plne použiteľné. Tu nájdete informácie o tom, ako prispôsobiť nastavenia súborov cookie pre štandardné prehliadače:

 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:                https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari:                  https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

 

 

Používanie sledovania konverzií v službách Google Ads 

 1. Prevádzkovateľ údajov používa online reklamný program "Google Ads" a v jeho rámci využíva službu sledovania konverzií spoločnosti Google. Sledovanie konverzií Google je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google")
 2. Keď vstúpite na webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, do vášho počítača sa umiestni súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto súbory cookie majú obmedzenú platnosť a neobsahujú žiadne osobné údaje, takže neidentifikujú používateľa.
 3. Keď používateľ prechádza určité stránky webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a správca údajov môžu vidieť, že používateľ klikol na reklamu.
 4. Každý klient služby Google Ads dostáva iný súbor cookie, takže ich nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok klientov služby Ads
 5. Informácie získané pomocou súborov cookie na sledovanie konverzií sa používajú na poskytovanie štatistík konverzií zákazníkom spoločnosti Ads, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci sú tak informovaní o počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nemajú však prístup k informáciám, ktoré by im umožnili identifikovať ktoréhokoľvek používateľa.
 6. Ak sa nechcete zúčastňovať na sledovaní konverzií, môžete sa odhlásiť vypnutím možnosti nastavenia súborov cookie vo svojom prehliadači. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.
 7. Ďalšie informácie a vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy.

 

Používanie služby Google Analytics

 

 1. Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej lokalite analyzovať, ako používatelia používajú navštívenú lokalitu.
 2. Informácie vytvorené súborom cookie o webovej lokalite, ktorú používate, sa zvyčajne prenášajú a ukladajú spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Aktiváciou anonymizácie IP na webovej lokalite spoločnosť Google predtým skráti IP adresu používateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore
 3. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o činnosti webovej lokality pre prevádzkovateľa webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej lokality a používania internetu.
 4. IP adresa odoslaná prehliadačom používateľa v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Používateľ môže ukladanie súborov cookie zakázať pomocou príslušných nastavení prehliadača, ale upozorňujeme, že v takom prípade nemusia byť všetky funkcie tejto webovej stránky plne funkčné. Zhromažďovaniu a spracúvaniu informácií o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google prostredníctvom súborov cookie môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

 

 

Newsletter, činnosť DM

 

 1. V súlade s článkom 6 zákona XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskych reklamných činností môže používateľ vopred výslovne súhlasiť s tým, aby ho poskytovateľ služieb kontaktoval s reklamnými ponukami a inými zásielkami na kontaktné údaje uvedené pri registrácii.
 2. Okrem toho môže zákazník v súlade s ustanoveniami týchto informácií súhlasiť so spracovaním osobných údajov poskytovateľom služieb potrebných na zasielanie reklamných ponúk.
 3. Poskytovateľ služieb nebude zasielať nevyžiadané reklamné správy a používateľ sa môže bezplatne odhlásiť zo zasielania takýchto ponúk bez akéhokoľvek obmedzenia a bez udania dôvodu. V takom prípade poskytovateľ služieb vymaže všetky osobné údaje potrebné na zasielanie reklamných správ zo svojich záznamov a nebude kontaktovať používateľa s ďalšími reklamnými ponukami. Používateľ sa môže odhlásiť z odberu reklamných správ kliknutím na odkaz v správe
 4. Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania údajov:

Osobné údaje

Účel spracovania údajov

Právny základ

Meno, e-mailová adresa

Identifikácia, ktorá umožňuje odoberanie noviniek/špeciálnych ponúk.

Súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. a).

Ekonomický o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach činností hospodárskej reklamy, 2008, článok 6 ods. 5.

Dátum predplatného/IP

Vykonajte technickú operáciu

 

 

 

 

5. Subjekty údajov: všetky subjekty údajov, ktoré sa prihlásili na odber informačného bulletinu.

 

6. Účel spracovania: zasielanie elektronických správ (e-mail, SMS, push správy) obsahujúcich reklamu subjektu údajov, poskytovanie informácií o aktuálnych informáciách, produktoch, akciách, nových funkciách atď

 

7. Trvanie spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov: spracúvanie údajov trvá do odvolania súhlasu, t. j. do zrušenia odberu.

 

8. Identita potenciálnych prevádzkovateľov údajov, príjemcov osobných údajov : Osobné údaje môže spracúvať prevádzkovateľ a jeho obchodný a marketingový personál v súlade s vyššie uvedenými zásadami.

 

9. Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov

 

 • Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
 • Namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov
 • Právo na prenosnosť údajov a právo kedykoľvek odvolať súhlas

 

10. Dotknutá osoba môže požiadať o prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov alebo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týmito spôsobmi:

 

 • poštou na adresu: Hungary 1118 Budapest Szent Adalbert tér 14
 • e-mailom: hello@zevoza.com

 

11. Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek bezplatne odhlásiť z odberu noviniek

 

12. Dovoľujeme si vás informovať, že

 

 • spracovanie je založené na vašom súhlase a oprávnenom záujme poskytovateľa služieb
 • musíte poskytnúť osobné údaje, ak chcete od nás dostávať informačné bulletiny.
 • neposkytnutie týchto informácií bude mať za následok, že vám nebudeme môcť zasielať newsletter.
 • ste informovaní, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo na odhlásenie.
 • odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním

 

Vybavovanie sťažností

 

1. Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania údajov:

 

Osobné údaje

Účel spracovania údajov

Právny základ

Priezvisko a meno

Identifikácia, kontakt

Článok 6 ods. 1 písm. c) a zákon CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa č. 17/A. § 17 (7)

E-mailová adresa

Kontakt

Telefónne číslo

Kontakt

Fakturačný názov a adresa

Identifikácia sťažností, otázok a problémov s kvalitou objednaných výrobkov/služieb otázky a problémy

 

 

2. Dotknuté osoby: všetky dotknuté osoby, ktoré podávajú sťažnosti a nakupujú na webovej stránke a ktoré majú sťažnosti na kvalitu.

 

3. Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: Kópie záznamu, prepisu a odpovede na námietku sa uchovávajú 3 roky podľa článku 17/A ods. 7 zákona CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa

 

4. Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov údajov, príjemcov osobných údajov: osobné údaje môže spracúvať prevádzkovateľ a jeho poverení zamestnanci v súlade s vyššie uvedenými zásadami.

 

5. Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov

 

 • Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a
 • Právo na prenosnosť údajov a právo kedykoľvek odvolať súhlas

 

6. Dotknutá osoba môže požiadať o prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie spracúvania alebo o prenosnosť údajov týmito spôsobmi

 

 • poštou na adresu: Hungary 1118 Budapest Szent Adalbert tér 14
 • e-mailom: hello@zevoza.com

 

7. Dovoľujeme si vás informovať, že

 

 • poskytnutie osobných údajov je založené na zákonnej povinnosti.
 • spracúvanie osobných údajov ako predpoklad na uzavretie zmluvy
 • poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli vašu sťažnosť vybaviť
 • neposkytnutie údajov bude znamenať, že sa vašou sťažnosťou nebudeme môcť zaoberať

 

Príjemcovia, ktorým sa osobné údaje poskytujú

 

"príjemca" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo ktorému sa poskytujú, bez ohľadu na to, či je alebo nie je treťou stranou.

 

1. Spracovatelia (ktorí vykonávajú spracovanie v mene prevádzkovateľa)

 

Prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľov údajov na uľahčenie svojich vlastných činností spracovania údajov a na plnenie svojich zmluvných a zákonných povinností voči dotknutým osobám.

 

Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na to, aby využíval len sprostredkovateľov, ktorí poskytujú primerané záruky na zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie súladu s požiadavkami GDPR a na ochranu práv dotknutých osôb.

 

Spracovateľ a akákoľvek osoba konajúca pod kontrolou prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúva osobné údaje, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady, len v súlade s pokynmi prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ je právne zodpovedný za činnosť spracovateľa. Spracovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním len vtedy, ak nesplnil povinnosti, ktoré spracovateľom výslovne ukladá GDPR, alebo ak nerešpektoval zákonné pokyny prevádzkovateľa alebo konal v rozpore s nimi.

 

Spracovateľ nemá žiadnu podstatnú rozhodovaciu právomoc v súvislosti so spracovaním údajov.

 

Správca údajov môže využívať poskytovateľa hostingu na zabezpečenie IT zázemia a kuriérsku službu ako spracovateľa údajov na doručenie objednaných produktov.

 

 

2. Niektorí spracovatelia údajov

 

Činnosti spracovania údajov

Meno, adresa, kontaktné údaje

Hostiteľská služba

Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft

Hungary 1118 Budapest Ugron G. u. 35.

Daňové číslo: 24130493-2-43

Telefón: +36 1 445 0167

Ďalšie spracovanie údajov (napr. online fakturácia, vývoj webových stránok, marketing)

Poskytovateľ softvéru na zasielanie noviniek:

http://www.activecampaign.com

Názov spoločnosti:

ActiveCampaign, Inc.

Ústredie:

USA 150 North Michigan Avenue, Suite 1230, Chicago, IL 60601

Poskytovateľ fakturačného softvéru:

Számlázz.hu

Spoločnosť: KBOSS.hu Kft.

https//www.szamlazz.hu

info@szamlazz.hu

+36303544789

Szerviz:

TMX.Mobile Solution Szerviz Kft

Nachádza sa na adrese: Hungary

2040 Budaörs, Kinizsi utca 2/B

https://www.tmx.hu

Účtovník a mzdová účtovníčka:

E.X.P. Kft

Hungary 1091 Budapest Üllői út 119

Daňové číslo: 13908939-1-43

 

"tretia strana": fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo osoby, ktoré sú pod priamym vedením prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje.

 

 

3. Prenos údajov tretím stranám

 

Správcovia údajov tretích strán spracúvajú nami poskytnuté osobné údaje vo vlastnom mene a v súlade so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov.

 

Činnosť správcu údajov

Meno, adresa, kontaktné údaje

Doprava

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft.

Hungary 2351 Alsónémedi Európa u. 2

info@gls-hungary.com

0029886694

Online platba

Barion Payment Zrt.

číslo licencie: EN-I-1064/2013

Identifikátor inštitúcie: 14859034

Telefón: + 36 1 464 70 9

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Hungary Budapest Infopark sétány 1

ugyfelszolgalat@simple.hu

+36 1/20/30/70 3-666-611

 

 Stránky Spoločenstva

 

 1. Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov: meno registrované na sociálnych sieťach Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atď. alebo verejná profilová fotografia používateľa
 2. Dotknuté osoby: všetky dotknuté osoby, ktoré sa zaregistrovali na sociálnych sieťach Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atď. a "lajkli" stránku poskytovateľa služieb na sociálnej sieti alebo kontaktovali prevádzkovateľa údajov prostredníctvom sociálnej siete.
 3. Účel zhromažďovania údajov: zdieľanie alebo "lajkovanie", sledovanie, propagácia určitého obsahu, produktov, propagačných akcií alebo samotnej webovej stránky na sociálnych sieťach
 4. Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov, totožnosť možných prevádzkovateľov oprávnených na prístup k údajom a práva dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov: dotknutá osoba sa môže na príslušnej stránke Spoločenstva dozvedieť o zdroji údajov, spracovaní údajov a spôsobe a právnom základe prenosu. Údaje sa spracúvajú na stránkach sociálnych sietí, takže trvanie spracúvania, spôsob spracúvania údajov a možnosti vymazania a úpravy údajov sa riadia pravidlami príslušnej stránky sociálnej siete.
 5. Právny základ spracúvania: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na sociálnych sieťach

 

Vzťahy so zákazníkmi a správa ďalších údajov

 

 1. Ak má dotknutá osoba pri používaní našich služieb akékoľvek otázky alebo problémy, môže sa na prevádzkovateľa obrátiť prostredníctvom spôsobov uvedených na webovej stránke (telefón, e-mail, sociálne siete atď.).
 2. Prevádzkovateľ vymaže prijaté e-maily, správy, údaje poskytnuté telefonicky, Meta atď. spolu s menom a e-mailovou adresou zainteresovanej strany a inými osobnými údajmi, ktoré zainteresovaná strana dobrovoľne poskytla, najneskôr po 2 rokoch od dátumu komunikácie.
 3. Informácie o spracovaní údajov, ktoré nie sú uvedené v tomto oznámení, sa poskytujú v čase zberu
 4. V prípade mimoriadnej žiadosti orgánu verejnej moci alebo iných orgánov oprávnených podľa zákona poskytovateľ služieb poskytne informácie, sprístupní údaje, odovzdá údaje alebo sprístupní dokumenty.
 5. V týchto prípadoch poskytovateľ služieb poskytne osobné údaje žiadajúcej strane len v rozsahu a v miere nevyhnutne potrebnej na účel žiadosti za predpokladu, že žiadajúca strana uviedla presný účel a rozsah údajov.

 

 

Práva dotknutých osôb

 

 1. Právo na prístup
  Máte právo získať od prevádzkovateľa spätnú väzbu o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak sa takéto spracúvanie vykonáva, máte právo na prístup k svojim osobným údajom a k informáciám uvedeným v nariadení.
 2. Právo na opravu
  Máte právo na to, aby prevádzkovateľ na vašu žiadosť bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Vzhľadom na účel spracúvania máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.
 3. Právo na vymazanie
  Máte právo na svoju žiadosť a bez zbytočného odkladu dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je za určitých podmienok povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú
 4. Právo byť zabudnutý
  Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, prijme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí údaje spracúvajú, že ste požiadali o vymazanie odkazov na príslušné osobné údaje alebo ich kópií.
 5. Právo na obmedzenie spracovania
  Máte právo na to, aby prevádzkovateľ na vašu žiadosť obmedzil spracovanie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

  - Spochybňujete presnosť osobných údajov; v takom prípade sa obmedzenie uplatňuje počas obdobia, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť presnosť osobných údajov;
  - spracovanie je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania;
  - prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  - ste vzniesli námietku proti spracúvaniu; v tomto prípade sa obmedzenie uplatňuje na obdobie, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi
 6. Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste osobné údaje poskytli, bránil (...)

 7. Právo podať námietku
  V prípade spracúvania založeného na oprávnenom záujme alebo na právnom základe verejnej moci máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov zo strany (...) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.

 8. Námietka v prípade priameho oslovenia
  Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na takéto účely vrátane profilovania, ak súvisí s priamym marketingom. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už na tieto účely nesmú spracúvať.

 9. Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania
  Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré by malo na vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvnilo
  Predchádzajúci odsek sa neuplatňuje v prípade, že rozhodnutie:
  - nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom;
  - je povolené právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa a v ktorom sú stanovené aj primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo
  - Na základe vášho výslovného súhlasu.

 

Lehota na prijatie opatrení

 

Prevádzkovateľ vás bude informovať o opatreniach prijatých na základe takýchto žiadostí bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 1 mesiaca od prijatia žiadosti.

 

V prípade potreby je možné túto lehotu predĺžiť o 2 mesiace. Prevádzkovateľ vás bude informovať o predĺžení s uvedením dôvodov odkladu do 1 mesiaca od prijatia žiadosti.

 

Ak prevádzkovateľ nekoná na základe vašej žiadosti, bude vás bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia, informovať o dôvodoch svojej nečinnosti, o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a o vašom práve na súdnu ochranu.

 

Bezpečnosť spracovania údajov

 

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zavedú vhodné technické a organizačné opatrenia, pričom zohľadnia najnovšie poznatky a náklady na ich zavedenie, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a rôzne stupne pravdepodobnosti a závažnosti rizika pre práva a slobody fyzických osôb, aby sa zabezpečila úroveň bezpečnosti údajov zodpovedajúca úrovni rizika, a to prípadne aj vrátane:

 

 1. pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;
 2. zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb používaných na spracúvanie osobných údajov;
 3. v prípade fyzického alebo technického incidentu schopnosť včas obnoviť prístup k osobným údajom a ich dostupnosť
 4. postup pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení prijatých na zaistenie bezpečnosti spracúvania údajov.
 5. Spracúvané údaje musia byť uložené spôsobom, ktorý neumožňuje neoprávnený prístup. V prípade papierových nosičov údajov zavedením opatrení na fyzické ukladanie a archiváciu a v prípade údajov v elektronickej podobe použitím centralizovaného systému riadenia prístupu
 6. Spôsob ukladania údajov pomocou počítačových prostriedkov musí byť zvolený tak, aby ich bolo možné vymazať, a to aj s prihliadnutím na prípadnú inú lehotu na vymazanie, na konci lehoty na vymazanie alebo v prípade potreby z iných dôvodov. Vymazanie musí byť nezvratné.
 7. Papierové nosiče údajov sa zničia skartovaním alebo využitím externej organizácie špecializovanej na skartovanie. V prípade elektronických nosičov údajov sa zabezpečí fyzické zničenie a v prípade potreby predchádzajúce bezpečné a nenávratné vymazanie údajov v súlade s pravidlami o likvidácii elektronických nosičov údajov.
 8. Prevádzkovateľ prijme tieto osobitné opatrenia na zabezpečenie údajov:

 

S cieľom zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov spracúvaných v papierovej podobe uplatňuje poskytovateľ služieb tieto opatrenia (fyzická ochrana):

 

 1. Dokumenty uchovávajte na bezpečnom, uzamykateľnom a suchom mieste.
 2. Ak sú osobné údaje spracúvané v papierovej podobe digitalizované, uplatňujú sa pravidlá platné pre digitálne uložené dokumenty
 3. Zamestnanec poskytovateľa služieb vykonávajúci spracovanie údajov môže opustiť priestory, v ktorých prebieha spracovanie údajov, len uzamknutím jemu zverených nosičov údajov alebo uzamknutím daných priestorov.
 4. K osobným údajom môžu mať prístup len oprávnené osoby a nie tretie strany.
 5. Budova a priestory poskytovateľa služieb sú vybavené zariadením na ochranu pred požiarom a majetku.

 

Bezpečnosť IT

 

 1. Počítače a mobilné zariadenia (iné nosiče údajov) používané pri spracovaní údajov sú majetkom poskytovateľa služieb.
 2. Počítačový systém obsahujúci osobné údaje, ktorý používa poskytovateľ služieb, je chránený proti vírusom.
 3. Na zaistenie bezpečnosti digitálne uložených údajov používa poskytovateľ služieb zálohovanie a archiváciu údajov.
 4. Prístup k centrálnemu serverovému počítaču majú len oprávnené a určené osoby
 5. Prístup k údajom v počítačoch je možný len s používateľským menom a heslom.

 

 

Informovanie dotknutej osoby o porušení ochrany osobných údajov

 

Ak je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informuje dotknutú osobu.

 

V informáciách poskytnutých dotknutej osobe sa jasne a zreteľne opíše povaha porušenia ochrany osobných údajov a uvedie sa meno a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov alebo inej kontaktnej osoby, ktorá môže poskytnúť ďalšie informácie; opíšu sa pravdepodobné dôsledky porušenia ochrany osobných údajov; opíšu sa opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijal alebo plánuje prijať na nápravu porušenia ochrany osobných údajov, prípadne vrátane opatrení na zmiernenie akýchkoľvek nepriaznivých dôsledkov porušenia ochrany osobných údajov.

 

Dotknutá osoba nemusí byť informovaná, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

 

 • prevádzkovateľ zaviedol primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia sa uplatnili na údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, najmä opatrenia, ako je použitie šifrovania, ktoré znemožňuje prístup k údajom osobám, ktoré nemajú oprávnenie na prístup k osobným údajom;
 • prevádzkovateľ prijal dodatočné opatrenia po porušení ochrany osobných údajov, aby zabezpečil, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby sa už pravdepodobne nebude vyskytovať;
 • informácií by si vyžadovalo neprimerané úsilie. V takýchto prípadoch by mali byť dotknuté osoby informované prostredníctvom verejne zverejnených informácií alebo podobným opatrením, ktoré zabezpečí, aby boli dotknuté osoby informované rovnako účinným spôsobom.

 

Ak prevádzkovateľ ešte neinformoval dotknutú osobu o porušení ochrany osobných údajov, dozorný orgán môže po zvážení, či porušenie ochrany osobných údajov pravdepodobne predstavuje vysoké riziko, nariadiť, aby bola dotknutá osoba informovaná.

 

 

Nahlásenie incidentu v oblasti ochrany údajov orgánu

 

Prevádzkovateľ oznámi incident týkajúci sa ochrany údajov dozornému orgánu príslušnému podľa článku 55 bez zbytočného odkladu, a ak je to možné, najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa o incidente týkajúcom sa ochrany údajov dozvedel, pokiaľ nie je pravdepodobné, že incident týkajúci sa ochrany údajov predstavuje riziko pre práva a slobody fyzických osôb. Ak sa oznámenie neuskutoční do 72 hodín, priložia sa k nemu dôvody odôvodňujúce omeškanie.

 

 

Preskúmanie v prípade povinného spracovania údajov

 

Ak trvanie povinného spracúvania alebo pravidelné preskúmanie jeho nevyhnutnosti nie je stanovené zákonom, miestnym predpisom alebo záväzným právnym aktom Európskej únie, prevádzkovateľ aspoň každé tri roky od začiatku spracúvania preskúma, či je spracúvanie osobných údajov, ktoré spracúva prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ konajúci v jeho mene alebo na základe jeho pokynov, nevyhnutné na účely spracúvania.

 

Prevádzkovateľ zdokumentuje okolnosti a výsledky tohto preskúmania, uchováva túto dokumentáciu desať rokov po preskúmaní a na požiadanie ju sprístupní Národnému úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií (ďalej len "úrad").

 

 

Možnosť podania sťažnosti

 

Máte právo podať návrh dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27) na začatie konania, ak sa domnievate, že spracovávanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Záverečné slová

 

Pri príprave týchto informácií boli zohľadnené nasledujúce právne predpisy:

 

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) (27. apríla 2016);
 • Zákon CXII z roku 2011 - o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií (ďalej len "Infozákon");
 • Zákon CVIII z roku 2001 - o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti (najmä § 13/A);
 • Zákon XLVII z roku 2008 - o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom;
 • Zákon XLVIII z roku 2008 - o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti (najmä § 6);
 • Zákon XC z roku 2005 o slobode elektronických informácií;
 • Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikáciách (konkrétne § 155);
 • Stanovisko č. 16/2011 k odporúčaniu EASA/IAB o osvedčených postupoch v oblasti behaviorálnej online reklamy;
 • Odporúčanie Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií o požiadavkách na ochranu údajov týkajúcich sa predbežných informácií.